Granty a projekty

Granty a projekty

Operační progam Jan Amos Komenský (OPJAK), Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004431

Operační progam Jan Amos Komenský (OPJAK), Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004431

Projekt Inovativní vzdělávání v DMIŠJ

Projekt byl spolufinancování Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj inovativního vzdělávání žáků a studentů VOŠ v DMIŠJ s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod. Druhým cílem projektu je podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání v DMIŠJ prostřednictvím vzájemných spoluprací a sílení zkušeností se zapojením lektora.

Celkové náklady projektu: 1 663 500 Kč

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2023

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2024

 

Projekt Inovativní vzdělávání v DMIŠJ

Projekt byl spolufinancování Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj inovativního vzdělávání žáků a studentů VOŠ v DMIŠJ s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod. Druhým cílem projektu je podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání v DMIŠJ prostřednictvím vzájemných spoluprací a sílení zkušeností se zapojením lektora.

Celkové náklady projektu: 1 663 500 Kč

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2023

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2024

 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

Celkové náklady projektu: 1 663 500 Kč

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Co vše se v rámci projektu realizuje?  Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé odbory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších projektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení.

Co děláme my jako partner? V rámci projektu je realizováno pilotně domovní poradenské pracoviště zajišťující bezplatné poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště sdružuje odborníky zajišťující poradenské služby.

 

Královéhradecký kraj - Mimořádné účelové příspěvky

Královéhradecký kraj - Mimořádné účelové příspěvky

Mimořádné účelové příspěvky

Celková výše prostředků: 75 000 Kč 

V rámci mimořádných účelových příspěvků na školní rok 2023/2024 čerpáme finance v těchto oblastech:

  • Etická výchova – SIMITU (latinsky spolu, společně, zároveň) 
  • Prevence rizikového chování a zdravý životní styl – Drogový večírek aneb na závislosti trochu jinak
  • Sport a tělovýchova – Intrligová sportovně založená soutěž „Jak na nudu v DM“
  • Volnočasové aktivity – Umění a cvičení pro duševní zdraví, psychickou pohodu a relaxaci

Mimořádné účelové příspěvky

Celková výše prostředků: 75 000 Kč 

V rámci mimořádných účelových příspěvků na rok 2023 čerpáme finance v těchto oblastech:

  • Etická výchova – SIMITU (latinsky spolu, společně, zároveň) 
  • Prevence rizikového chování a zdravý životní styl – Drogový večírek aneb na závislosti trochu jinak
  • Sport a tělovýchova – Intrligová sportovně založená soutěž „Jak na nudu v DM“
  • Volnočasové aktivity – Umění a cvičení pro duševní zdraví, psychickou pohodu a relaxaci