Informace k ubytování pro školní rok 2023/2024

Zde naleznete informace, které se vztahují bezprostředně k situaci, že potřebujete ubytovat v našem zařízení. Naše školské zařízení ubytovává žáky středních a vyšších odborných škol. Ubytování je poskytováno i talentovaným žákům základních škol.

Legislativní rámec pro přijímání žáků a studentů k umístění do školského ubytovacího zařízení

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Vyhláška č. 108/2055 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských službách
 • Vnitřní předpis pro umisťování žáků a studentů k ubytování ve školním roce 2023/24.

Podmínky pro umístění žáka nebo studenta do DMIŠJ

Podmínkou přijetí žáka či studenta do školského ubytovacího zařízení je, že se vzdělává na škole nebo bude v okamžiku nástupu k ubytování přijat k souvislému vzdělávání na škole, která je součástí vzdělávací soustavy ČR (střední odborná škola, gymnázium včetně víceletého, speciální odborná škola, praktická škola, střední odborné učiliště, vyšší odborná škola nebo jazyková škola, výjimečně i základní škola). Nepatří sem např. instituce, které poskytují vzdělávací služby na základě živnostenského listu.

Do internátu jsou zařazováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou pro jejich přijetí je doložení doporučení školského poradenského zařízení, že vyžadují speciální péči formou podpůrných opatření dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Potvrzení o studiu dokládá pouze uchazeč přihlašující se k ubytování v průběhu školního roku. U žáků přijatých k ubytování od 1. do 30. 9. jej vystavuje hromadně škola na základě žádosti DMIŠJ.

Ubytování se poskytuje vždy na období jednoho školního roku s výjimkou hlavních prázdnin. Na ubytování v DM nemá žák střední školy nebo student vyšší odborné školy právní nárok.

Z důvodu předpokládaného zvýšeného zájmu o ubytování v novém školním roce jsme aktualizovali požadavky na přijetí. Bližší informace najdete v dokumentu Vnitřní předpis pro umisťování žáků a studentů k ubytování ve školním roce 2023/24.

Základní podmínkou pro zahájení přijímacího řízení k umístění žáka či studenta do DMIŠJ je:

Náležitě vyplněná a doručená přihláška k ubytování včetně povinné přílohy a výpisu IDOS, kterou podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák či student. Přihláška musí být podána vždy na tiskopisu vydaném DMIŠJ.

Oba řádně vyplněné a podepsané dokumenty je třeba doručit na adresu DMIŠJ (nikoliv do školy) do 31. 5. 2023, a to buď osobně na kterékoliv ze tří pracovišť, poštou na adresu uvedenou na přihlášce (Vocelova 1469/5, Hradec Králové 2, PSČ 500 02) nebo prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky: 49mybsp.

Přihlášku včetně přílohy lze také poslat prostřednictvím elektronické komunikace na adresu [email protected]. Dokumenty  však musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Časový harmonogram přijímacího řízení:

Datum
Informace
13. 3. 2023
Výzva k podání přihlášek k ubytování
31. 5. 2023
Příjem přihlášek k umístnění do DM a Internátu (přihláška vč. přílohy, výpis IDOS)
do 9. 6. 2023
Rozhodnutí o umístění do DMIŠJ v současném školním roce (potvrzení přihlášky, přidělení evidenčního čísla na sdělené e-mailové adresy)
do 9. 6. 2023
Vydání rozhodnutí oznámením na webových stránkách. Přijatí žáci k ubytování jsou řazeni dle evidenčních čísel. Dle § 183 školského zákona, se zveřejněním seznamu uchazečů považují rozhodnutí za oznámená.
28. 6. 2023
Odeslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům, případně jejich zákonným zástupcům bude zasláno poštou do vlastních rukou.
do 30. 6. 2023
Sdělení o umístění žáků na jedno z pracovišť školského ubytovacího zařízení a zaslání pokynů k nástupu do DMIŠJ včetně poplatků za školské služby.

Pokud je přihláška podána po uzávěrce přijímacího řízení, tj. po 31. 5. 2023 nebo i v průběhu školního roku, vyřízení žádosti o ubytování by nemělo překročit 10 dnů od doručení přihlášky. V těchto případech může nastat situace, že lůžková kapacita pracoviště, kde jsou ubytování žáci stejného ročníku a školy, bude naplněna. Pak je žák umístěn tam, kde je volná kapacita s možností pozdějšího přestěhování.

Ředitelka DMIŠJ rozhodla o přijetí všech uchazečů, kteří k termínu 31. 5. 2023 podali přihlášku do školského ubytovacího zařízení.

Informace pro přijaté žáky:

Rozhodnutí o přijetí do DMIŠJ bude provedeno oznámením na úřední desce a na webové stránce DMIŠJ www.dmhk.cz (zveřejnění seznamu přijatých žáků a studentů k ubytování dle evidenčních čísel, které obdrží ve sdělení o zahájení řízení ve věci rozhodnutí o ubytování na sdělené e-mailové adresy).

Sdělení o umístění žáka k ubytování na jedno z pracovišť školského ubytovacího zařízení bude zasláno zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi e-mailem na adresu, kterou označil v přihlášce jako doručovací.

Součástí sdělení budou také základní informace o platebních podmínkách a cenách služeb, informace ke stravování a nástupu k ubytování včetně tiskopisů, které ubytovaný odevzdává při nástupu do DM. Přílohou bude také Vnitřní řád, který obsahuje základní informace k organizaci života v DMIŠJ, práva a povinnosti ubytovaných a zákonných zástupců.

Jestliže bude podána přihláška k ubytování krátce před požadovaným nástupem (14 dnů a méně), lze předání písemných informací dohodnout jiným způsobem (např. při osobní návštěvě zákonného zástupce žáka či žáka samotného anebo pomocí e-mailu). 

Termín nástupu k ubytování:

Termín nástupu k ubytování pro školní rok 2023/24 je v neděli 3. 9. 2023 od 15 do 19 hod. nebo následující den do 17 hod. Dodatečně přijatým bude upřesněn v rozhodnutí ředitelky o přijetí k ubytování. Odstoupení od žádosti k ubytování nebo odklad nástupu je třeba oznámit recepční službě na budově určené k ubytování.

V den nástupu se ubytovaný žák ohlásí v recepci na výše uvedené adrese pracoviště a svému skupinovému vychovateli předá:

 • Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka či studenta. Tímto prohlášením dokládají zákonní zástupci nebo zletilí žáci či studenti, že si jsou vědomi všech podmínek ubytování v DM vč. podání dalších důležitých informací k výchově.
 • Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (udělení souhlasu může poskytnout sám žák, který dovršil 15 let). Nedokládají ho ti žáci, kteří mají platný souhlas z předchozího ubytovacího období.
 • Dokladové fotografie odpovídající aktuální podobě o velikosti 3,5 x 4,5 cm (stávající žáci 1 x na průkazku žáka, noví žáci 2 x na průkazku žáka a do osobního spisu žáka).
 • Pokud škola DM nepotvrdí přijetí žáka ke vzdělávání na základní, střední a vyšší odborné škole, tak bude požadavek na doložení potvrzení o studiu přenesen na zákonné zástupce nebo zletilého žáka.
 • Zaplacená úhrada za ubytování příp. stravování (na pracovišti Vocelova).

Co s sebou na domov mládeže:

Můžeš si vzít všechno, co potřebuješ, aby se ti u nás líbilo.  My doporučujeme hlavně následující:

 • domácí obuv (ne tenisky, botasky)
 • oblečení pro volný čas a sportovní činnost
 • pyžamo
 • hygienické potřeby
 • ručníky
 • jídelní příbor
 • ramínka na oblečení
 • pravidelně užívané i běžné léky (DM je nemůže poskytovat)

Později si můžete přivézt např. jídelní nádobí (podle způsobu vlastního stravování – čajové kuchyňky v DM jsou vybaveny pouze základním nádobím) nebo povolené elektrické spotřebiče.

Úplata za ubytování a stravování v DM:

Před vlastním nástupem k ubytování musí být uhrazena záloha na ubytování (na pracovišti Vocelova i na stravování). Z ní jsou hrazeny náklady za školské služby za první měsíc pobytu. První zálohu je třeba uhradit do 31. 7. 2023, protože ji chápeme jako potvrzení vážného zájmu o ubytování. Současně je před nástupem do DM nutné uhradit jednorázovou vratnou zálohu na drobné výdaje (např. škody na majetku, ztráta čipu, poštovné, úroky z prodlení) ve výši 200 Kč.

Splatnost všech dalších měsíčních záloh je vždy k 15. dni předchozího měsíce. Lze hradit i několik měsíčních záloh jedním příkazem, ale vždy předem.

Výše úplaty za ubytování pro školní rok 2023/24 je předběžně stanovena ve výši 1 600,- Kč měsíčně, pokud nedojde k novele vyhlášky č. 108/2005 Sb. Bližší podrobnosti k úplatě, k podmínkám jejího příp. snížení, platebním podmínkám a způsobu ukončení ubytování ve vztahu k výši předpisu úplaty jsou stanoveny ve Směrnici ke stanovení úplaty za ubytování.

Podle prováděcí vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních v platném znění, může ředitelka DMIŠJ ukončit ubytování žákovi, který opakovaně neuhradí stanovenou měsíční úplatu za poskytnuté školské služby.

Stravování je poskytováno ubytovaným žákům pouze na budově Vocelova. K odběru stravy ve školní jídelně se zde žáci přihlašují prostřednictvím „Přihlášky ke stravování“, která je přílohou sdělení o umístění žáka k ubytování. Stravování ubytovaným nemůže být poskytnuto, pokud nebude mít žák na účtu disponibilní částku na stravování (úhrada nákladů na ubytování má vždy přednost). Ceny jídel pro školní rok 2023/24 budou aktualizovány na webových stránkách v průběhu měsíce května 2023.

Pro žáky ubytované na pracovištích Hradecká a J. Masaryka DMIŠJ stravování nezajišťuje. Žáci se mohou samostatně registrovat k odběru stravy ve školní jídelně v ulici Hradecká 1219, tel. 495 511 046 – www.jidelnahradecka.cz.

Další potřebné informace a podmínky pro pobyt v DMIŠJ, seznámení s Vnitřním řádem a dalšími dokumenty získáte prostřednictvím webových stránek www.dmhk.cz.

Dokumenty ke stažení

Přihláška k ubytování školní rok 2023/2024

Vnitřní předpis k umisťování žáků

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů do 15 let

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů – žáci starší 15 let

Souhlasné prohlášení zákonných zástupců

Souhlasné prohlášení zletilých žáků