Informace pro ubytované žáky

Zde naleznete informace, které se vztahují bezprostředně k situaci, že jste přijati k ubytování v našem zařízení. Naše školské zařízení ubytovává žáky středních a vyšších odborných škol. Ubytování je poskytováno
i talentovaným žákům a studentům.

Zde naleznete informace, které se vztahují bezprostředně k situaci, že potřebujete ubytovat v našem zařízení. Naše školské zařízení ubytovává žáky středních a vyšších odborných škol. Ubytování je poskytováno i talentovaným žákům základních škol.

Termín nástupu k ubytování:

Termín nástupu k ubytování pro školní rok 2024/2025 je v neděli 1. 9. 2024 od 15 do 19 hod. nebo následující den do 17 hod. Dodatečně přijatým bude upřesněn v rozhodnutí ředitelky o přijetí k ubytování. Odstoupení od žádosti k ubytování nebo odklad nástupu je třeba oznámit recepční službě na budově určené k ubytování.

V den nástupu se ubytovaný žák ohlásí v recepci na výše uvedené adrese pracoviště a svému skupinovému vychovateli předá:

 • Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka či studenta. Tímto prohlášením dokládají zákonní zástupci nebo zletilí žáci či studenti, že si jsou vědomi všech podmínek ubytování v DM vč. podání dalších důležitých informací k výchově.
 • Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (udělení souhlasu může poskytnout sám žák, pokud  dovršil 15 let). Nedokládají
  ho ti žáci, kteří mají platný souhlas z předchozího ubytovacího období.
 • Dokladové fotografie odpovídající aktuální podobě o velikosti 3,5 x 4,5 cm (stávající žáci 1 x na průkazku žáka, noví žáci 2 x
  na průkazku žáka a do osobního spisu žáka), které slouží k identifikaci žáka nebo studenta při vstupu do objektu školského zařízení.
 • Pokud škola školskému zařízení nepotvrdí přijetí žáka ke vzdělávání na základní, střední a vyšší odborné škole, tak bude požadavek na doložení potvrzení o studiu přenesen na zákonné zástupce nebo zletilého žáka.

Co s sebou na domov mládeže:

Můžeš si vzít všechno, co potřebuješ, aby se ti u nás líbilo.  My doporučujeme hlavně následující:

 • domácí obuv (ne tenisky, botasky)
 • oblečení pro volný čas a sportovní činnost
 • pyžamo
 • hygienické potřeby
 • ručníky
 • jídelní příbor
 • ramínka na oblečení
 • pravidelně užívané i běžné léky (DM je nemůže poskytovat)

Později si můžete přivézt např. jídelní nádobí (podle způsobu vlastního stravování – čajové kuchyňky v DM jsou vybaveny pouze základním nádobím) nebo povolené elektrické spotřebiče.

Úplata za ubytování a stravování v DM:

Před vlastním nástupem k ubytování musí být uhrazena záloha na ubytování (na pracovišti Vocelova i na stravování). Z ní jsou hrazeny náklady za školské služby za první měsíc pobytu. První zálohu je třeba uhradit do 31. 7. 2024, protože ji chápeme jako potvrzení vážného zájmu o ubytování. Současně je před nástupem do DM nutné uhradit jednorázovou vratnou zálohu na drobné výdaje (např. škody na majetku, ztráta čipu, poštovné, úroky z prodlení) ve výši 200 Kč.

Splatnost všech dalších měsíčních záloh je vždy k 15. dni předchozího měsíce. Lze hradit i několik měsíčních záloh jedním příkazem, ale vždy předem.

Výše úplaty za ubytování pro školní rok 2024/25 je předběžně stanovena ve výši 1 600,- Kč měsíčně, pokud nedojde k novele vyhlášky č. 108/2005 Sb. Bližší podrobnosti k úplatě, k podmínkám jejího příp. snížení, platebním podmínkám a způsobu ukončení ubytování ve vztahu k výši předpisu úplaty jsou stanoveny ve Směrnici ke stanovení úplaty za ubytování.

Podle prováděcí vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních v platném znění, může ředitelka DMIŠJ ukončit ubytování žákovi, který opakovaně neuhradí stanovenou měsíční úplatu za poskytnuté školské služby.

Stravování je poskytováno ubytovaným žákům pouze na budově Vocelova. K odběru stravy ve školní jídelně se zde žáci přihlašují prostřednictvím „Přihlášky ke stravování“, která je přílohou sdělení o umístění žáka k ubytování. Stravování ubytovaným nemůže být poskytnuto, pokud nebude mít žák na účtu disponibilní částku na stravování (úhrada nákladů na ubytování má vždy přednost). Ceny jídel pro školní rok 2024/2025 budou aktualizovány na webových stránkách v průběhu měsíce května 2024.

Pro žáky ubytované na pracovištích Hradecká a J. Masaryka DMIŠJ stravování nezajišťuje. Žáci se mohou samostatně registrovat k odběru stravy ve školní jídelně v ulici Hradecká 1219, tel. 495 511 046 ; www.jidelnahradecka.cz.

Další potřebné informace a podmínky pro pobyt v DMIŠJ, seznámení s Vnitřním řádem a dalšími dokumenty získáte prostřednictvím webových stránek www.dmhk.cz.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Přihláška k ubytování školní rok 2024/2025 ve formátu Excel. Prosíme prioritně vyplňovat přihlášku v Excelu, velmi nám to pomůže při zpracování údajů. Na přihlášce vyplníte všechny 3 listy, následně ji uložíte a spolu s výpisem z IDOS zašlete v příloze na uvedený e-mail.

Pravidla pro umisťování žáků a studentů ve školském zařízení ve školním roce 2024/2025

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů – žáci starší 15 let 2024/2025

Souhlasné prohlášení zákonných zástupců 2024/2025

Souhlasné prohlášení zletilých žáků 2024/2025