Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je základní dokument pro plnění cílů DM v oblasti vzdělávání a výchovy mládeže. Charakterizuje podmínky v organizaci, vlastní vzdělávací a výchovný program a stanoví cíle v oblasti rozvoje podmínek pro úspěšnou realizaci cílů ŠVP, včetně evaluačních úkolů a nástrojů.

Školní vzdělávací program je základní dokument pro plnění cílů DM v oblasti vzdělávání a výchovy mládeže. Charakterizuje podmínky v organizaci, vlastní vzdělávací a výchovný program a stanoví cíle v oblasti rozvoje podmínek pro úspěšnou realizaci cílů ŠVP, včetně evaluačních úkolů a nástrojů.

Výchova v DMIŠJ probíhá podle vzdělávacího programu a dílčích výchovných programů členěných podle druhu školy a věku žáka.
Cílem výchovy je rozvíjet klíčové kompetence žáka, 
jeho vědomosti, dovednosti, potřeby, zájmy a postoje (identitu). Snahou vychovatelů je uplatňovat v kontaktu s žáky metody práce vlastní výchově mimo vyučování (dobrovolnost, spontánnost, seberealizace, zajímavost a zájmovost, odpočinkové zaměření zájmové činnosti). Jedním z nástrojů realizace vzdělávacích DM je Vnitřní řád jako soubor pravidel chování a činnosti žáků.

Předmětem a obsahem výchovně vzdělávací činnosti DMIŠJ je:

 • výchova sociální a personální
 • výchova k učení
 • výchova k volnému času
 • výchova občanská

Metody výchovy:

 • uplatňovat individuální přístup k žákovi na bázi partnerství
 • uplatňovat aktivizující, zážitkové, motivační a kreativní metody založené na aktivitě žáka (dobrovolnost)
 • zvyšovat podíl samostatné činnosti žáka a motivovat ho k aktivní účasti na svém vlastním seberozvoji

Klíčové kompetence vychovatele:

 • ovlivňovat hodnotový systém a pozitivní přístup žáka k životu
 • motivovat ho k samostatnosti, sebeuvědomění si své identity a cílevědomému osobnostnímu rozvoji
 • rozvíjet schopnosti žáka, zejména v komunikaci a kooperaci s vrstevníky, v ovlivňování jeho způsobu učení, efektivním využití volného času (např. v zájmových útvarech) a působit preventivně proti sociálně patologickým jevům v jeho chování
 • zvyšovat osobní odpovědnost žáka, vést ho k dobrovolnému přijetí zásad soužití v DMIŠJ

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Školní vzdělávací program 

Vnitřní řád domova mládeže

Preventivní program školského zařízení

Koncepce rozvoje školského zařízení do roku 2024