Domov mládeže, internát a školní jídelna

Jsme školské ubytovací zařízení, které poskytuje žákům středních, vyšších odborných škol a také talentovaným žákům základních škol výchovu, vzdělávání a školské služby formou ubytování, případně stravování.

Jsme školské ubytovací zařízení, které poskytuje žákům středních, vyšších odborných škol a také talentovaným žákům základních škol výchovu, vzdělávání a školské služby formou ubytování, případně stravování.

Domov mládeže, internát a školní jídelna (dále jen DM) je školským zařízením s právní subjektivitou zřízeným Královéhradeckým krajem v roce 1990. V  roce 2004 došlo ke sloučení s  DM a internátem v Hradecké ulici, čímž vzniklo jedno z největších školských ubytovacích zařízení v ČR dislokované ve třech objektech.

Organizace a činnost DMIŠJ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a prováděcí vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění.

Vedení DM věnovalo za dobu své existence vždy významnou pozornost evaluaci podmínek a výsledků své činnosti. Formou anonymního dotazování oslovovalo především žáky, jejich zákonné zástupce i všechny kategorie pracovníků DM, aby si zpětnou vazbou ověřilo správnost přijatých opatření a potvrdilo známá zjištění jako např., že:

  • DM je vnímán jako vstřícné a bezpečné místo pro žáky, studenty i pracovníky; k tomu mj. přispívají např. zabezpečené systémy vstupů do všech objektů, autonomní protipožární systémy atd. (více než 93 % ubytovaných se v DM cítí bezpečně),
  • vedení DM se daří vytvářet na všech pracovištích pozitivní a zdravé klima, které podporuje rozvoj každého žáka; k tomu napomáhá i vlastní prostředí DM, (čistota, estetická úprava vnitřních prostor i okolí, dodržování zásad psychohygieny žáků i pracovníků apod.),
  • velmi dobrých výsledků je dosahováno i v pedagogickém ovlivňování volného času ubytovaných tj. aktivní a účelné zapojení žáků do skupinových forem práce (např. 40% zapojenost všech ubytovaných do pravidelných zájmových aktivit v DM, u žáků 1. a 2. ročníků je dosahováno více jak 60%),
  • daří se také rozvíjet systém podpory motivace žáků k učení a k dosahování úspěšnosti ve vzdělávání – umožňovat ubytovaným maximální rozvoj odpovídající jejich možnostem,
  • kvalita interakce žák – vychovatel je periodicky měřena s využitím standardizovaných dotazníků pro žáky; kvalitu edukačních vztahů hodnotí žáci výborně (průměrně 105 bodů ze 120 možných) a také hodnocení edukačního řízení (schopností vzdělávat, vychovávat) vychovatele dosahuje velmi dobré úrovně (99/120 b.),
  • podmínky ubytování hodnotí pozitivně více jak 80 % žáků a přes 90 % zákonných zástupců a rodičů, společenské prostory pro volný čas a odborné pracovny pro zájmovou činnost vyhovují více než 90 % žáků.

Všichni zaměstnanci školského zařízení usilují o to, aby žáci a studenti u nás po celou dobu svého studia  našli spolehlivé zázemí i dostatek soukromí a mohli se cítit skutečně jako doma. 

V rámci vedlejší hospodářské činnosti poskytujeme ubytování i stravování organizovaným skupinám dětí i dospělých o víkendech a školních prázdninách. Veřejnosti nabízíme na budově Vocelova stravovací služby (obědy) v pracovních dnech nebo i celodenní stravování o víkendech při souběžném ubytování.

Inspekční zpráva ČŠI

DMIŠJ je dislokován na třech pracovištích:
1) Na adrese Vocelova 1469/5 je umístěn domov mládeže, školní jídelna, ředitelství a ekonomicko-správní a provozní útvar.
2) Na adrese Hradecká 1204/5 je domov mládeže a internát; internátu slouží část ubytovací kapacity, která je vyhrazena k ubytováni žáků se speciálními výchovnými a vzdělávacími potřebami a zdravotním postižením. Školní jídelna je umístěna přes ulici.
3) Na adrese Jana Masaryka 632/28 je domov mládeže s největší ubytovací kapacitou. V jeho bezprostřední blízkosti není školní jídelna, lze využívat služeb https://www.jidelnahradecka.cz/ v Hradecké ulici (2 stanice MHD).