Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Zde naleznete informace, které se vztahují bezprostředně k situaci, že potřebujete ubytovat v našem zařízení. Naše školské zařízení ubytovává žáky středních a vyšších odborných škol. Ubytování je poskytováno i talentovaným žákům základních škol.

Legislativní rámec pro přijímání žáků a studentů k umístění do školského ubytovacího zařízení

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Vyhláška č. 108/2055 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských službách
  • Směrnice „Pravidla pro umisťování žáků a studentů k ubytování ve školském zařízení ve školním roce 2024/2025

Podmínky pro umístění žáka nebo studenta do DMIŠJ

Podmínkou přijetí žáka či studenta do školského ubytovacího zařízení je, že se vzdělává ve škole nebo bude v okamžiku nástupu k ubytování přijat k souvislému vzdělávání na škole, která je součástí vzdělávací soustavy ČR (střední odborná škola, gymnázium včetně víceletého, speciální odborná škola, praktická škola, střední odborné učiliště, vyšší odborná škola nebo jazyková škola, výjimečně i základní škola). Nepatří sem např. instituce, které poskytují vzdělávací služby na základě živnostenského listu.

Do internátu jsou zařazováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou pro jejich přijetí je doložení doporučení školského poradenského zařízení, že vyžadují speciální péči formou podpůrných opatření dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Potvrzení o studiu dokládá pouze uchazeč přihlašující se k ubytování v průběhu školního roku. U žáků přijatých k ubytování od 1. do 30. 9. jej vystavuje hromadně škola na základě žádosti DMIŠJ.

Ubytování se poskytuje vždy na období jednoho školního roku s výjimkou hlavních prázdnin. Na ubytování v DM nemá žák střední školy nebo student vyšší odborné školy právní nárok.

Z důvodu předpokládaného zvýšeného zájmu o ubytování v novém školním roce jsme aktualizovali požadavky na přijetí. Bližší informace najdete ve směrnici – Pravidla pro umisťování žáků a studentů k ubytování ve školském zařízení ve školním roce 2024/2025.

Základní podmínkou pro zahájení přijímacího řízení k umístění žáka či studenta do DMIŠJ je:

Náležitě vyplněná a doručená přihláška k ubytování včetně povinné přílohy a výpisu IDOS, kterou podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák či student. Přihláška musí být podána vždy na tiskopisu vydaném DMIŠJ pro daný školní rok.

Následně je třeba doručit řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně příloh v listinné podobě na adresu DMIŠJ (nikoliv do školy), nebo osobně do 31. 5. 2024.

Přihlášku včetně přílohy lze také poslat prostřednictvím elektronické komunikace na adresu [email protected]. Dokumenty  však musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Kontaktní údaje pro podání přihlášky včetně příloh:

a) podatelna: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové

b) datová schránka: 49mybsp

Časový harmonogram přijímacího řízení:

Datum
Informace
18. 3. 2024
Výzva k podání přihlášek k ubytování
31. 5. 2024
Příjem přihlášek k umístnění do DM a Internátu (přihláška vč. přílohy, výpis IDOS)
do 7. 6. 2024
Oznámení o zahájení řízení ve věci rozhodnutí k ubytování (potvrzení přijetí přihlášky, přidělení evidenčního čísla na sdělené e-mailové adresy), informování účastníka řízení o právu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
do 13. 6. 2024
Konec termínu pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
do 14. 6. 2024
Vydání rozhodnutí oznámení na úřední desce a na www.dmhk.cz (přijatí žáci a studenti)
do 30. 6. 2024
Sdělení o umístění žáků na jedno z pracovišť školského ubytovacího zařízení a zaslání pokynů k nástupu do školského zařízení včetně informace o výši poplatků za školské služby (písemně). Odeslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům, případně jejich zákonným zástupcům bude zasláno poštou do vlastních rukou.

Pokud je přihláška podána po uzávěrce přijímacího řízení, tj. po 31. 5. 2024 nebo i v průběhu školního roku, vyřízení žádosti o ubytování by nemělo překročit 10 dnů od doručení přihlášky. V těchto případech může nastat situace, že lůžková kapacita pracoviště, kde jsou ubytování žáci stejného ročníku a školy, bude naplněna. Pak je žák umístěn tam, kde je volná kapacita s možností pozdějšího přestěhování.

Informace pro přijaté žáky:

Rozhodnutí o přijetí do DMIŠJ bude provedeno oznámením na webové stránce DMIŠJ www.dmhk.cz (zveřejnění seznamu přijatých žáků a studentů k ubytování dle evidenčních čísel, které obdrží ve sdělení o zahájení řízení ve věci rozhodnutí o ubytování na sdělené          e-mailové adresy).

Vydání rozhodnutí se zamítavým výsledkem – nepřijat/nepřijata – bude doručeno poštou do vlastních rukou, zasláno datovou schránkou nebo dáním do vlastních rukou.

Sdělení o umístění žáka k ubytování na jedno z pracovišť školského ubytovacího zařízení bude zasláno zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi e-mailem na adresu, kterou označil v přihlášce jako doručovací.

Součástí sdělení budou také základní informace o platebních podmínkách a cenách služeb, informace ke stravování a nástupu k ubytování včetně tiskopisů, které ubytovaný odevzdává při nástupu do DM. Přílohou bude také Vnitřní řád, který obsahuje základní informace k organizaci života v DMIŠJ, práva a povinnosti ubytovaných a zákonných zástupců.

Jestliže bude podána přihláška k ubytování krátce před požadovaným nástupem (14 dnů a méně), lze předání písemných informací dohodnout jiným způsobem (např. při osobní návštěvě zákonného zástupce žáka či žáka samotného anebo pomocí e-mailu). 

Ubytovaný žák či student se podílí na plnění školního vzdělávacího programu, zejména účastí na výchovných schůzkách skupiny, na preventivních programech a zájmových aktivitách.

Dokumenty ke stažení

Přihláška k ubytování školní rok 2024/2025 ve formátu Excel. Prosíme prioritně vyplňovat přihlášku v Excelu, velmi nám to pomůže při zpracování údajů. Na přihlášce vyplníte všechny 3 listy, následně ji uložíte a spolu s výpisem z IDOS zašlete v příloze na uvedený e-mail [email protected].

Pravidla pro umisťování žáků a studentů ve školské zařízení ve školním roce 2024/2025