Dokumenty ke stažení

Dokumnety

ke stažení

Zde si můžete otevřít nebo stáhnout potřebné tiskopisy nebo dokumenty. Umístěním většiny z nich na těchto stránkách plní organizace svoji zákonnou povinnost informovat své klienty o podmínkách ubytování a o organizaci činnosti v DMIŠJ.

Přihláška k ubytování na školní rok 2021/22

Uzávěrka přihlášek u stávajících žáků na školní rok 2021/22 je do 31. 5. 2021 (přihlášky lze podávat i v průběhu školního roku). Pro žáky prvních ročníků do 15. 6. 2021. Přihlášku je nutné doručit v listinné podobě na adresu DMIŠJ, případně osobně nebo zaslat podepsanou v jednom souboru PDF e-mailem na prihlaska@dmhk.cz 

Tiskopisy a dokumenty k přijetí na DM

Souhlasné prohlášení zletilých žáků

Vyplněné souhlasné prohlášení zletilých žáků odevzdáte v den nástupu k ubytování

Souhlasné prohlášení zákonných zástupců

Vyplněné souhlasné prohlášení od zákonných zástupců žáků odevzdáte v den nástupu        k ubytování

Žádost o ukončení ubytování

Tiskopis, který vyplňují rodiče ubytovaných nebo zletilý žák, pokud se rozhodnou v průběhu školního roku ukončit ubytování

Žádost o snížení úplaty za ubytování

Tiskopis, který se vyplňuje v případě splnění kritérii ke snížení úplaty  

Darovací smlouva

V souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je možnost darovat finanční částku k účelnému financování volnočasových a preventivních aktivit ubytovaných žáků

Přihláška ke stravování šk. rok 2021/22

Přihláška ke stravování na pracovišti Vocelova na školní rok 2021/22

Souhlas ke zpracování osobních údajů

Tento souhlas platí po dobu  ubytování v DM plus tři roky

Vnitřní předpis k umisťování žáků

Tento dokument stanovuje pravidla umisťování žáků na domově mládeže

Vnitřní řád DMIŠJ šk. rok 2021/22

Základní předpis, kterým se řídí organizace v DM. Obsahuje práva a povinnosti žáků i rodičů, upřesňuje otázky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků i majetku, stanoví provozní podmínky

směrnice

Směrnice k užívání elektrospotřebičů​

Stručný výtah ze směrnice k užívání elektrospotřebičů

Směrnice o stanovení úplaty za ubytování

Směrnice obsahuje způsob stanovení úplaty, příp. podmínky jejího snížení, upřesňuje způsob ukončení ubytování a uvádí podrobnosti k platebním podmínkám

Ekonomické

Schválený rozpočet 2021

Schválené náklady a výnosy organizace na hlavní a vedlejší hospodářskou činnost na dané období

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

Obsahuje plánované opravy a investice příspěvkové organizace na roky 2022 až 2023

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020

Hodnotí, zda hospodaření příspěvkové organizace za kalendářní rok 2020 bylo v souladu s platnými zákony, interními směrnicemi a nařízeními

Certifikát ČSN EN ISO 50001:2019

Královéhradecký kraj obhájil certifikaci dle ČSN EN ISO 50001 hospodaření s energií pro vybrané organizace

Energetická politika KHK

Politika systému managementu hospodaření s energií v organizacích Králiovéhradeckého kraje