Vzdělávací program

Školní vzdělávací program

je základní dokument pro plnění cílů DM v oblasti vzdělávání a výchovy mládeže charakterizuje podmínky v organizaci, vlastní vzdělávací a výchovný program a stanoví cíle v oblasti rozvoje podmínek pro úspěšnou realizaci cílů ŠVP včetně evaluačních úkolů a nástrojů

Výchova v DMIŠJ probíhá podle vzdělávacího programu a dílčích výchovných programů členěných podle druhu školy a věku žáka.

Cílem výchovy je rozvíjet klíčové kompetence žáka, 
jeho vědomosti, dovednosti, potřeby, zájmy a postoje (identitu). Snahou vychovatelů je uplatňovat v kontaktu s žáky metody práce vlastní výchově mimo vyučování (dobrovolnost, spontánnost, seberealizace, zajímavost a zájmovost, odpočinkové zaměření zájmové činnosti). Jedním z nástrojů realizace vzdělávacích DM je Vnitřní řád jako soubor pravidel chování a činnosti žáků.

 

Předmětem a obsahem výchovně vzdělávací činnosti DMIŠJ je:

 •  výchova sociální a personální
 •  výchova k učení
 •  výchova k volnému času
 •  výchova občanská

Metody výchovy


 • uplatňovat individuální přístup k žákovi na bázi partnerství
 • uplatňovat aktivizující, zážitkové, motivační a kreativní metody založené na aktivitě žáka (dobrovolnost)
 • zvyšovat podíl samostatné činnosti žáka a motivovat ho k aktivní účasti na svém vlastním seberozvoji.

Vychovatel má za úkol


 • Ovlivňovat hodnotový systém a pozitivní přístup žáka k životu
 • Motivovat ho k samostatnosti, sebeuvědomění si své identity a cílevědomému osobnostnímu rozvoji
 • Rozvíjet schopnosti žáka, zejména v komunikaci a kooperaci s vrstevníky, v ovlivňování jeho způsobu učení, efektivním využití volného času (např. v zájmových útvarech) a působit preventivně proti sociálně patologickým jevům v jeho chování
 • Zvyšovat osobní odpovědnost žáka, vést ho k dobrovolnému přijetí zásad soužití v DMIŠJ

Školní vzdělávací program

Vnitřní řád domova mládeže

Preventivní program ŠZ 2020/21

Koncepce rozvoje školského zařízení do roku 2024.