Vzdělávací program

Nacházíte se zde:  »  Vzdělávací program

     Výchova v DMIŠJ probíhá podle vzdělávacího programu a dílčích výchovných programů členěných podle druhu školy a věku žáka.
    Cílem výchovy je rozvíjet klíčové kompetence žáka, jeho vědomosti, dovednosti, potřeby, zájmy a postoje (identitu). Snahou vychovatelů je uplatňovat v kontaktu s žáky metody práce vlastní výchově mimo vyučování (dobrovolnost, spontánnost, seberealizace, zajímavost a zájmovost, odpočinkové zaměření zájmové činnosti).
    Předmětem a obsahem výchovně vzdělávací činnosti DMIŠJ je:
- výchova sociální a personální,
- výchova k učení,
- výchova k volnému času
- a výchova občanská.
    Vychovatel má za úkol:
* ovlivňovat hodnotový systém a pozitivní přístup žáka k životu,
* motivovat ho k samostatnosti, sebeuvědomění si své identity a cílevědomému osobnostnímu rozvoji,
* rozvíjet schopnosti žáka, zejména v komunikaci a kooperaci s vrstevníky, v ovlivňování jeho způsobu učení, efektivním využití volného času (např. v zájmových útvarech) a působit preventivně proti sociálně patologickým jevům v jeho chování,
* zvyšovat osobní odpovědnost žáka, vést ho k dobrovolnému přijetí zásad soužití v DMIŠJ.
    Metody výchovy:
- uplatňovat individuální přístup k žákovi na bázi partnerství,  
- uplatňovat aktivizující, zážitkové, motivační a kreativní metody založené na aktivitě žáka (dobrovolnost),
- zvyšovat podíl samostatné činnosti žáka a motivovat ho k aktivní účasti na svém vlastním seberozvoji.
     Vzdělávací program je k nahlédnutí nebo k uložení níže nebo na stránce Dokumenty ke stažení.

12.03.2018
Přihláška na školní rok 2018/19
Přihlášku na další školní rok si mohou zájemci stáhnout ze stránky Dokumenty ke stažení (3. sekce) více informací »
21.12.2017
Rozpočtový výhled DMIŠJ
Na stránce Dokumenty ke stažení je v sekci 5. zveřejněn rozpočtový výhled organizace na roky 2019 a 2020 schválený zřizovatelem. více informací »
21.12.2017
PF 2018
Vedení DMIŠJ přeje všem ubytovaným žákům, jejich rodičům a blízkým a také všem pracovníkům a spolupracovníkům organizace hezké Vánoce a v roce 2018 hodně radostných prožitků, školních nebo pracovních úspěchů a pevné zdraví. více informací »