Vzdělávací program

Nacházíte se zde:  »  Vzdělávací program

     Výchova v DMIŠJ probíhá podle vzdělávacího programu a dílčích výchovných programů členěných podle druhu školy a věku žáka.
    Cílem výchovy je rozvíjet klíčové kompetence žáka, jeho vědomosti, dovednosti, potřeby, zájmy a postoje (identitu). Snahou vychovatelů je uplatňovat v kontaktu s žáky metody práce vlastní výchově mimo vyučování (dobrovolnost, spontánnost, seberealizace, zajímavost a zájmovost, odpočinkové zaměření zájmové činnosti).
    Předmětem a obsahem výchovně vzdělávací činnosti DMIŠJ je:
- výchova sociální a personální,
- výchova k učení,
- výchova k volnému času
- a výchova občanská.
    Vychovatel má za úkol:
* ovlivňovat hodnotový systém a pozitivní přístup žáka k životu,
* motivovat ho k samostatnosti, sebeuvědomění si své identity a cílevědomému osobnostnímu rozvoji,
* rozvíjet schopnosti žáka, zejména v komunikaci a kooperaci s vrstevníky, v ovlivňování jeho způsobu učení, efektivním využití volného času (např. v zájmových útvarech) a působit preventivně proti sociálně patologickým jevům v jeho chování,
* zvyšovat osobní odpovědnost žáka, vést ho k dobrovolnému přijetí zásad soužití v DMIŠJ.
    Metody výchovy:
- uplatňovat individuální přístup k žákovi na bázi partnerství,  
- uplatňovat aktivizující, zážitkové, motivační a kreativní metody založené na aktivitě žáka (dobrovolnost),
- zvyšovat podíl samostatné činnosti žáka a motivovat ho k aktivní účasti na svém vlastním seberozvoji.
     Vzdělávací program je k nahlédnutí nebo k uložení níže nebo na stránce Dokumenty ke stažení.

23.11.2017
Výběrová řízení
Na stránce Výběrová řízení je zveřejněno zadání a podrobnosti k poptávce různých služeb a zboží. Termín podání nabídek ke všem výběrovým řízením je 1. prosince 2017. více informací »
18.09.2017
Jízdní kola v DM
V sekci Otázky a odpovědi najdete vysvětlení k (ne)využívání jízdních kol ubytovaných v domově. Objasňuje, proč je ve vnitřním řádu zákaz dovážení jízdních kol a zda se lze domoci změny tohoto rozhodnutí ředitelky DMIŠJ. více informací »
31.07.2017
Směrnice o úplatě
Ředitelka DMIŠJ aktualizovala Směrnici o úplatě za ubytování s účinností od 1. 9. 2017. K náhledu nebo stažení je v Dokumentech ze stažení. více informací »