Vzdělávací program

Nacházíte se zde:  »  Vzdělávací program

     Výchova v DMIŠJ probíhá podle vzdělávacího programu a dílčích výchovných programů členěných podle druhu školy a věku žáka.
    Cílem výchovy je rozvíjet klíčové kompetence žáka, jeho vědomosti, dovednosti, potřeby, zájmy a postoje (identitu). Snahou vychovatelů je uplatňovat v kontaktu s žáky metody práce vlastní výchově mimo vyučování (dobrovolnost, spontánnost, seberealizace, zajímavost a zájmovost, odpočinkové zaměření zájmové činnosti).
    Předmětem a obsahem výchovně vzdělávací činnosti DMIŠJ je:
- výchova sociální a personální,
- výchova k učení,
- výchova k volnému času
- a výchova občanská.
    Vychovatel má za úkol:
* ovlivňovat hodnotový systém a pozitivní přístup žáka k životu,
* motivovat ho k samostatnosti, sebeuvědomění si své identity a cílevědomému osobnostnímu rozvoji,
* rozvíjet schopnosti žáka, zejména v komunikaci a kooperaci s vrstevníky, v ovlivňování jeho způsobu učení, efektivním využití volného času (např. v zájmových útvarech) a působit preventivně proti sociálně patologickým jevům v jeho chování,
* zvyšovat osobní odpovědnost žáka, vést ho k dobrovolnému přijetí zásad soužití v DMIŠJ.
    Metody výchovy:
- uplatňovat individuální přístup k žákovi na bázi partnerství,  
- uplatňovat aktivizující, zážitkové, motivační a kreativní metody založené na aktivitě žáka (dobrovolnost),
- zvyšovat podíl samostatné činnosti žáka a motivovat ho k aktivní účasti na svém vlastním seberozvoji.
     Vzdělávací program je k nahlédnutí nebo k uložení níže nebo na stránce Dokumenty ke stažení.

04.06.2018
Domov a GDPR
V domově vešla v platnost směrnice ředitelky k ochraně osobních údajů v souvislosti s účinností Směrnice Evropského parlamentu (známá pod zkratkou GDPR). V Dokumentech ke stažení je umístěna naše směrnice a na stránce Otázky a odpovědi najdete další informace. více informací »
23.05.2018
Přihlášky k ubytování
Upozorňujeme, že termín podání přihlášky na školní rok 2018/19 je 31. 5. 2018. Bezprostředně po tomto termínu bude provedeno umístění přihlášených žáků na jednotlivá pracoviště. Po uzávěrce lze nadále podávat přihlášky, ale možnost umístění se spolužáky, případně na vybranou budovu už možná nebude. více informací »
12.03.2018
Přihláška na školní rok 2018/19
Přihlášku na další školní rok si mohou zájemci stáhnout ze stránky Dokumenty ke stažení (3. sekce) více informací »