Povinné údaje

Povinné informace

zveřejňované podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění

Tento zákon zaručuje právo veřejnosti na informace v působnosti státních orgánů, orgánů územní samosprávy a subjektů, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy a zároveň stanoví podmínky, za kterých jsou tyto orgány a osoby povinny poskytovat informace ve své působnosti (naplnění Listiny základních práv a svobod).

Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5

Úplný název organizace

Směrnice pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění

V tomto dokumentu naleznete podrobné informace k zajištění svobodného přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace

V tomto dokumentu naleznete žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Bankovní spojení

číslo účtu u KB Hradec Králové: 78-7751420227/0100, variabilní symbol: evidenční číslo žáka
Ostatní platby na DMIŠJ zasílat na účet č.: KB HK: 115-3906660287/0100