Granty a projekty

Granty a projekty

ve školním roce 2022/23

Operační progam Jan Amos Komenský (OPJAK), Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004431

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2023

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2024

Celkové náklady projektu: 1 663 500 Kč 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

„Spolufinancováno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.“

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Co je cílem projektu?  

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji. 

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení. 

Co děláme my jako partner?

V rámci projektu je realizováno pilotně domovní poradenské pracoviště zajišťující bezplatné poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště sdružuje odborníky zajišťující poradenské služby.

 

 

Královehradecká kraj

Mimořádné účelové příspěvky 2022

Projekt ukončen 

V rámci MÚP na rok 2022 čerpáme finance ve třech oblastech:

  • Etická výchova – projekt živá a sdílení knihovna
  • Prevence rizikového chování – projekt muzikoterapie a arteterapie pro žáky domova mládeže
  • Sport a tělovýchova – protáhni svoje tělo aneb probuď v sobě gladiátora, bruslaře a beach volejbalistu
0
Celkem jsme od Královehradeckého kraje v rámci MÚP získali. DĚKUJEME !

Operační program pro výzku, vývoj a vzdělávání
Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR

Podpora vzdělávání na domově mládeže

Projekt ukončen 

Cílem projektu je rozvoj následujících témat: personální podpora- zřízení pozic kariérového a speciálního pedagoga, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.