Povinné informace

Informace zveřejňované podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/199 Sb., v platném znění.

Tento zákon zaručuje právo veřejnosti na informace v působnosti státních orgánů, orgánů územní samosprávy a subjektů, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy a zároveň stanoví podmínky, za kterých jsou tyto orgány a osoby povinny poskytovat informace ve své působnosti (naplnění Listiny základních práv a svobod).

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Směrnice pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Žádost o poskytnutí informace