Jak jsou nastaveny principy umisťování žáků na jednotlivá pracoviště DMIŠJ?

Po shromáždění přihlášek k ubytování dochází po 31. květnu každoročně k rozmístění žáků na pracoviště. Pokud je přihláška podána později nebo i v průběhu školního roku, pak ne vždy mohou být níže uplatněná pravidla uplatněna z kapacitních důvodů (obsazenost lůžek).

Prioritním pravidlem je, aby žáci jedné školy a jednoho ročníku (příp. studijního oboru) byli umístěni na stejné budově. Důvody jsou studijní (možnost spolupráce při učení) a sociální (snadnější navazování vztahů a vzájemné podpory na základě známosti ze školy i celkově rychlejší adaptace na podmínky života v DM těch nejmladších).

Snahou je, aby to žáci neměli daleko do školy nebo alespoň na dopravní spoj. Toto pravidlo se však nepodaří naplnit, pokud počet žáků dle prvního pravidla překročí volnou kapacitu dané budovy.

Další z důležitých zásad rozmisťování žáků na budovy je obvyklý požadavek již ubytovaných v minulém škol. roce, aby byli ubytováni na stejné budově (a nejlépe měli i stejného vychovatele…). To do určité míry určuje počet volných míst v dalším roce, který je pak odvislý jen od počtu žáků, kteří ukončili studium v minulém školním roce.

Přednostně jsou naplňovány budovy na Vocelově a Hradecké z důvodu blízkosti stravovacího zařízení.

Mají-li rodiče nebo zletilí žáci vážné důvody k ubytování na jiné budově i v rozporu s uvedenými pravidly rozmisťování, mohou požádat ředitelku zařízení o schválení výjimky z těchto pravidel.  

Proč nebylo moje dítě ubytováno na pokoji s kamarádem/kamarádkou, i když jsem o to žádal/-a v přihlášce? 
Předně, jsme asi jediný DM v republice, který tuto rubriku na přihlášce má. Snažíme se vyhovět pokud možno všem, ale ne vždycky to jde. Proto také uvádíme v přihlášce, že „Vaše požadavky nemusí být uspokojeny z důvodů organizačních nebo i výchovných. Budeme s nimi ale pracovat, a pokud to bude možné, tak Vám vyhovíme.“

    O jaké důvody vlastně jde?

– Vnitřní zásady složení výchovných skupin, které respektují potřebu vychovatele, aby realizoval výchovný program nejvýše se dvěma ročníky (věkovými kategoriemi) – z toho plynou obtíže při požadavku na společné ubytování žáků např. 1. a 4. ročníku, ve výjimečných případech k tomuto řešení přistupujeme (např. sourozenecké dvojice), žáci však zůstávají ve své výchovné skupině, ale …

– V zájmu kvalitní péče o majetek a z důvodů organizačních i výchovných máme zájem na tom, aby na jednom pokoji byli žáci pouze z jedné výchovné skupiny (společná organizace úklidu, pravidelná kontrola stavu majetku, účast na společné činnosti, nenarušování soukromí žáků denními a opakovanými návštěvami dvou vychovatelů atd.

– Na pokojích je příslušný počet lůžek (2 nebo 3) stěží lze uspokojit zájem o ubytování čtveřice; při rozmístění všech žáků na budově vždycky někdo „zbude“.

– Limitujícím faktorem je i rovnoměrné početní rozdělení všech ubytovaných do výchovných skupin;

– Jiným organizačním limitem je systém umisťování žáků na budovy a počet lůžek pro chlapce a dívky.
– Požadavek žáků, kteří spolu již bydleli, a přitom jeden podporoval druhého v lumpárnách, nebude nejspíš uspokojen.

Lze se domoci toho, aby žák přes zákaz obsažený ve Vnitřním řádu DMIŠJ dovezl jízdní kolo a vymoci si povinnost domova vyčlenit pro ně zabezpečený prostor?

Žáci nebo jejich zákonní zástupci si nemohou vymoci tento nárok proti stanovisku ředitelky obsaženém ve Vnitřním řádu DMIŠJ. Je tomu tak proto, že toto stanovisko nemá opravný prostředek (dokument nepodléhá správnímu řádu, nelze se odvolat) a tak uvedený požadavek nemá oporu v platné právní úpravě. Rozhodnutí je na vůli ředitelky, která vychází zejména z toho, že způsob řešení uložení osobních věcí v průběhu pobytu v DM má přímý vliv na odpovědnost školského zařízení za škody vzniklé na těchto věcech. V souladu s ustanovením § 391 zákoníku práce odpovídá školské zařízení za vzniklé škody v režimu tzv. subjektivní odpovědnosti. Proto je logickým rozhodnutím i výrazem odpovědnosti, když ředitelka DMIŠJ nastaví taková pravidla pro ukládání osobních věcí, aby minimalizovala rizika spojená s výše uvedenou odpovědností školského zařízení.

Jak je to s ukončováním ubytování maturantů? Do kterého dne může být žák ubytován, aniž by ztratil nárok na dotaci ubytování?

V souladu s §81 odst. 10 školského zákona žák přestává být žákem střední školy, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Tato skutečnost se tedy vztahuje ke dni, kdy úspěšně vykonal poslední část maturitní zkoušky, nikoliv ke dni vydání maturitního vysvědčení, jak se někteří ubytovaní žáci domnívají. Den vydání vysvědčení není pro tento účel rozhodující a pouze osvědčuje skutečnost, která nastala. Nehledě na to, že pro vydání vysvědčení ředitelem školy nejsou ani stanovena pevná pravidla a termíny (§26 odst. 1 vyhlášky 177/1999 Sb., uvádí pouze, že „…ředitel školy bez zbytečného odkladu vydá žákovi vysvědčení o maturitní zkoušce.“)

Jak je to se stravováním ubytovaných žáků?

DMIŠJ nemá podmínky ke zřízení školní jídelny na všech svých pracovištích. Školní jídelna je pouze na pracovišti Vocelova 1469/5 a poskytuje žákům snídaně, svačiny a večeře. Obědy zde mohou odebírat žáci těch škol, které nemají možnost svým žáků obědy zajistit. Žáci a studenti z dalších budov (na ul. Hradecká a J. Masaryka) mohou navštěvovat Školní jídelnu na Hradecké ul. č. 1219 (kontakt: http://www.jidelnahradecka.cz, tel. 495 511 046). Jídelna vaří celodenně od pondělní snídaně do pátečního oběda. Stravování je třeba individuálně dohodnout na místě. Toto zařízení není součástí DMIŠJ.

Jak je to s vlastními elektrickými spotřebiči, které žák vnáší do budovy, a také s poplatky, které za ně hradí?
Domov umožňuje vnášet do DM vlastní spotřebiče, které žák běžně potřebuje nebo využívá k přípravě na vyučování, osobní hygienu nebo i pro jiné účely související s důvody pobytu v DM. Je třeba si ale uvědomit, že by to také povolit nemusel. Nic ho k tomu nezavazuje. Naopak – když povolí, tak na sebe přebírá jisté závazky (odpovědnost za vnesené věci, za jejich technický stav), i když existují výklady, že odpovědnost je na straně vlastníka.

Zajišťování nezbytných elektrorevizí na všech spotřebičích připojovaných k el. instalaci v objektech DMIŠJ provádíme zejména z důvodu ochrany zdraví žáků i požární bezpečnosti objektu. Náklady na revizi a minimální poplatek za spotřebu elektrické energie je žákům zúčtován podle předpisu ředitelky o stanovení poplatků žákům (zde doporučuji odkaz na dokument umístěný na webovkách). Poplatek hradí žáci v hotovosti na vyzvání na začátku školního roku nebo nejpozději do 14 dní po přivezení spotřebiče v průběhu školního roku.

Možnosti snížení úplaty za ubytování.

Zákonné ustanovení k úplatě za služby je uvedeno ve školském zákonu (541/2004 Sb., § Podle vyhlášky 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, § 5 odst. 4 se „výše úplaty za ubytování nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci.“ Toto znění má i výjimky, kdy se úplata za ubytování sníží:

1) žák není opakovaně (cyklicky) ubytován z důvodu organizace vyučování ve škole – tj. např. týden ve škole a v DM, týden na praxi v místě bez potřeby ubytování, nebo i naopak,

2) plátce pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona 111/2006 Sb. (podrobnosti ve Směrnici o stanovení úplaty v DM a internátu – zde odkaz na směrnici, bude-li rozhodnuto o jejím umístění na webu, popřípadě i odkaz na tiskopis žádosti o snížení úplaty),

3) u žáků ubytovaných na internátu se z měsíční úplaty odečítá poměrná část za dny školního vyučování, po které žák nebyl přítomen. Tato nepřítomnost musí být v DM řádně omluvena.

Nelze se tedy domáhat snížení úplaty za nemoc, praxi, prázdniny apod. V případě dlouhodobé nepřítomnosti v DM i ve škole z důvodů zdravotních (léčba, rehabilitace) v délce absence nejméně jednoho měsíce se doporučuje požádat ředitelku DMIŠJ o přerušení ubytování.

 

Jak je to s odpovědností za užívání léků žáky ubytovanými v DM a poskytováním léků domovem?

Domov mládeže má podle § 29 odst. 2 školského zákona povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví, nicméně – vychovatel nemá vzdělání zdravotnického personálu, a tak je odpovědnost i na zákonném zástupci nebo i žáku samotném. Nezbytnou povinností rodičů je své dítě poučit o dávkování a účelu užívání konkrétních léků.

Poskytování léků (i běžných) není upraveno žádným právním předpisem, a proto je požadavkem domova zveřejněným ve Vnitřním řádu DMIŠJ, aby žáci oznamovali své zdravotní obtíže, byli vybaveni potřebnými léky a přirozeně znali podmínky jejich užití. Povinností zákonného zástupce je informovat domov „o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka nebo studenta“ (§ 22 školského zákona – povinnosti zák. zástupců). Přitom je jejich povinností při jednání s DM upřesnit dle odborného vyjádření lékaře předloženého rodiči, jaké léky a v jakém množství bude žák užívat, jak je poučen a ke kterým úkonům je třeba mít odbornou kvalifikaci a ke kterým ne, jak se nemoc projevuje a jak reagovat na konkrétní situace.

Poskytnutí první pomoci a přivolání zdravotní pomoci je přirozenou povinností domova vyplývající z trestního zákoníku.

Pro více dotazů nám napište

[email protected]