Otázky a odpovědi

Nacházíte se zde:  »  Otázky a odpovědi

    Na této stránce zveřejňujeme odpovědi na Vaše dotazy, požadavky a přání, které by mohly zajímat i další rodiče nebo žáky. Konkrétní dotazy můžete zasílat na adresu info@dmhk.cz. Vyhrazujeme si právo zveřejnit anonymně i dotazy, které nebudou bezprostředně určeny pro tuto stránku.

4. června 2018
Které osobní údaje domov mládeže zpracovává a z jakého důvodu?

Od 25. května 2018 postupuje domov při správě osobních údajů žáků, jejich rodičů, ale i dalších osob, podle zákona 101/2000 Sb. a směrnice Evropského parlamentu (GDPR). Oporu při zpracování osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců má ve školském zákoně, § 28 odst. 1 písm. b). Podle něj vyžaduje od žadatelů o ubytování např. jméno, rodné číslo a datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě zdravotních obtížích, údaje o znevýhodnění žáka podle § 16 školského zákona a označení školy. U zákonných zástupců zpracovává kontaktní údaje, tj. zejména místo trvalého bydliště a doručovací adresu, telefonické spojení, popřípadě e-mailovou adresu.

Další osobní údaje jsou zpracovávány se souhlasem zákonných zástupců nebo zletilých žáků, který stvrzují formou tzv. souhlasného prohlášení. Jedná se např. o souhlas se zveřejňováním audio-video záznamů (na webových stránkách, nástěnkách, při prezentaci výsledků práce žáka apod.) nebo o souhlas s uvedením autorství jeho díla na výstavě.

Poskytovatel osobních údajů (subjekt) má kdykoliv možnost přístupu k těmto údajům na základě žádosti, má právo nahlížet, žádat opravu nebo výmaz atd., ale i povinnost jejich aktualizace. Může kdykoliv odvolat svůj informovaný souhlas stvrzený v souhlasném prohlášení. Domov osobní údaje nikomu nepředává s výjimkou orgánů činných v trestním řízení a dalším oprávněným orgánům. Zaměstnanci domova, kteří přicházejí s osobními údaji do kontaktu, jsou písemně vázáni mlčenlivostí.

Čtenáře, kterým tento stručný výčet informací nestačil, odkazujeme na Směrnici pro ochranu osobních údajů a Prohlášení o zpracování osobních údajů fyzických osob podle GDPR. 

(vš)

 

18. září 2017

Lze se domoci toho, aby žák přes zákaz obsažený ve Vnitřním řádu DMIŠJ dovezl jízdní kolo a vymoci si povinnost domova vyčlenit pro ně zabezpečený prostor?

Žáci nebo jejich zákonní zástupci si nemohou vymoci tento nárok proti stanovisku ředitelky obsaženém ve Vnitřním řádu DMIŠJ. Je tomu tak proto, že toto stanovisko nemá opravný prostředek (dokument nepodlého správnímu řádu, nelze se odvolat) a tak uvedený požadavek nemá oporu v platné právní úpravě. Rozhodnutí je na vůli ředitelky, která vychází zejména z toho, že způsob řešení uložení osobních věcí v průběhu pobytu v DM má přímý vliv na odpovednost školského zařízení za škody vzniklé na těchto věcech. V souladu s ustanovením § 391 zákoníku práce odpovídá školské zařízení za vzniklé škody v režimu tzv. subjektivní odpovědnosti. Proto je logickým rozhodnutím i výrazem odpovědnosti, když ředitelka DMIŠJ nastaví taková pravidla pro ukládání osobních věcí, aby minimalizovala rizika spojená s výše uvedenou odpovědností školského zařízení.

Vypracováno podle odpovědi na dotaz od PhDr. Mgr. Jiřího Valenty (vš)

 

5. března 2017

Kdo může nezletilého žáka zastupovat ve věcech týkajících se jeho vzdělávání?

Za nezletilého nesou podle občanského zákoníku odpovědnost jeho rodiče. Zákonným zástupce ale může být i jiná osoba, které zákonný zástupce udělil plnou moc, nebo osvojitel, opatrovník, poručník či pěstoun. Výklad České školní inspekce upřesňuje podmínky odpovědnosti a způsobu jednání se školou nebo školským zařízením (DM).

(vš)

 

8. srpna 2016

Jaká výchovná opatření může udělovat vychovatel žáka v DM? Je to stejné jako ve škole, kde může dát důtku třídní učitel?
Dle §30 a 31 školského zákona výchovná opatření (odměny a tresty) v rámci poskytování výchovy a vzdělávání a s tím souvisejících činností ve školském zařízení může udělovat pouze ředitel školského zařízení. Ve škole má tuto možnost ještě třídní učitel (např. formou napomenutí a důtky třídního učitele). Vychovatel v DM může žákovi písemně vytknout jeho nesprávné chování (formou vytýkacího dopisu) a upozornit ho na možnost uplatnění kázeňského opatření uděleného ředitelem. Pokud chce vychovatel žáka písemně pochválit, tak jde o neformální sdělení žákovi nebo jeho zákonným zástupcům, protože i pochvalu může udělit jen ředitel DM. 
(sn)

 

 

8. srpna 2016
Jak je to s ukončováním ubytování maturantů? Do kterého dne může být žák ubytován, aniž by ztratil nárok na dotaci ubytování?

V souladu s §81 odst. 10 školského zákona žák přestává být žákem střední školy, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Tato skutečnost se tedy vztahuje ke dni, kdy úspěšně vykonal poslední část maturitní zkoušky, nikoliv ke dni vydání maturitního vysvědčení, jak se někteří ubytovaní žáci domnívají. Den vydání vysvědčení není pro tento účel rozhodující a pouze osvědčuje skutečnost, která nastala. Nehledě na to, že pro vydání vysvědčení ředitelem školy nejsou ani stanovena pevná pravidla a termíny (§26 odst. 1 vyhlášky 177/1999 Sb., uvádí pouze, že "...ředitel školy bez zbytečného odkladu vydá žákovi vysvědčení o maturitní zkoušce.")
(sn)

 

7. května 2015
Kde si moje dítě může objednat oběd? Jak je to se stravováním ubytovaných žáků vůbec? (ptali se rodiče žáků, kteří se předběžně zajímali o ubytování svých dětí v DMIŠJ)
Stravování svých žáků v době oběda zajišťuje škola. Ne vždy má vlastní stravovací zařízení, a tak žáci některých škol docházejí např. do Školní jídelny na Hradecké ulici. Tato jídelna je samostatně hospodařící jednotkou s právní subjektivitou, a proto veškeré kroky k zajištění stravování žáků je třeba činit přes jídelnu nikoliv domov mládeže. Pro žáky ubytované v některých hradeckých domovech mládeže zajišťuje tato jídelna též snídaně a večeře. Této možnosti využívá část žáků ubytovaných na naší budově DM Hradecká 1204 (přes ulici) a J. Masaryka 632 (dvě zastávky MHD).
Žáci ubytovaní na pracovišti Vocelova 1469/5 mohou využívat služeb vlastní školní jídelny, která je součástí našeho zařízení. Podrobnosti najdete na stránce Školní jídelna.
(vš) 

 

25. září 2014
Jak je to s vlastními elektrickými spotřebiči, které žák vnáší do budovy, a také s poplatky, které za ně hradí?
Domov
umožňuje vnášet do DM vlastní spotřebiče, které žák běžně potřebuje nebo využívá k přípravě na vyučování, osobní hygienu nebo i pro jiné účely související s důvody pobytu v DM. Je třeba si ale uvědomit, že by to také povolit nemusel. Nic ho k tomu nezavazuje. Naopak - když povolí, tak na sebe přebírá jisté závazky.
Podle občanského zákoníku domov odpovídá za vnesené věci a v případě el. spotřebičů i za jejich technický stav. Známe sice právní výklady, které nás zbavují odpovědnosti za užívání a stav spotřebičů, protože ta je na provozovateli, tedy vlastníkovi spotřebiče. Přesto zajišťování elektrorevizí na všech spotřebičích připojovaných k el. instalaci v objektech DMIŠJ provádíme zejména z důvodu ochrany zdraví žáků i požární bezpečnosti objektu. Pojištění vnesených věcí i provedení revize spotřebiče něco stojí.
Spotřebič spotřebovává el. energii, což je další výdaj spojený s provozováním el. zařízení v DM. Zřizovatel našeho domova, který ze svých prostředků dotuje provoz DMIŠJ, samozřejmě "tlačí" na snižování energetické náročnosti provozu, a tak např. provedl elektronickou regulaci tepla ve dvou budovách DMIŠJ. Aby tedy domov "utáhl" ze svého rozpočtu zvýšené náklady odvislé od užívání vlastních spotřebičů žáků, tak vyzývá jejich uživatele k podílení se na jejich úhradě formou ročních poplatků za spotřebiče, ale i jiné služby.
V tomto školním roce se například zvýšil o stokorunu na 300 Kč poplatek za užívání notebooku nebo tabletu i z toho důvodu, že byl zrušen měsíční poplatek 50 Kč za užívání služby připojení k internetu na vlastním zařízení. Téměř žádný ze stanovených poplatků nenahradí náklady plně, a to platí především pro provoz vlastních spotřebičů - a těch připojených k internetu zvlášť. Vždyť průměrný uživatel internetu (70% ubytovaných) "promarní" u svého počítače 3 až 4 hodiny denně!!?...
V případě spotřebičů, které mohou čerpat energii i z vlastních baterií, je třeba je zaregistrovat a uhradit poplatek za napájecí zdroj těchto baterií (adaptér, nabíječka). Vlastní zařízení, tzn. notebook nebo mobil podléhá evidenci z důvodu případných náhrad z pojištění při ztrátě nebo poškození. Poplatek se tedy neplatí za mobil, ale za nabíječku, která ke každému mobilu (notebooku...) nezbytně patří.
Předpis ředitelky ke stanovení poplatků na škol. rok najdete na stránce Dokumenty ke stažení.
(vš)  

25. června 2014
Rozmístění žáků na jednotlivé budovy ve škol. roce 2014/15

    V návaznosti na článek níže Proč došlo k přesunu některých žáků v příštím škol. roce na jinou budovu zde letos máme problém obdobný. Také ve školním roce 2014/15 čeká asi 7% ze stávajících ubytovaných změna v tom, že v novém škol. roce budou bydlet na jiné budově. Má to samozřejmě své vážné důvody a jsme si plně vědomi toho, že jde o nepopulární krok (Ó, jak konzervativní, nebo snad nepřizpůsobivá?, je naše mládež!)
    Příčiny změn jsou v nestandardním počtu žadatelů o ubytování z 1. ročníků jednotlivých škol, menší počet žáků, kteří ukončili letos studium a jistě všem pochopitelná snaha domova, aby ti žáci, kteří to mají do školy nejdál, bydleli v místě s dostupnou MHD. Budova na Hradecké ul., z níž je do většiny škol nejblíže, má ke vší smůle nejnižší ubytovací kapacitu. Pak zbývá řešit "jednoduchý" problém - je správnější umístit žáky, kteří dojíždějí denně až 8 km do školy blíže k této škole, resp. k dopravnímu spoji, a ty, kteří mají školu ze stávajícího domova "za rohem" ubytovat o dvě zastávky MHD dále, nebo ne?!
(vš) 

17. dubna 2013
Možnosti snížení úplaty za ubytování.

    Jak jsme už informovali v dopisu, ve kterém jsme potvrzovali přijetí žáka do DMIŠJ a upřesňovali podmínky ubytování (červen 2012 či později), tak úplatu za ubytování lze snížit z důvodu špatné sociální situace plátce nebo opakované vícedenní nepřítomnosti žáka v průběhu škol. roku z důvodu organizace vyučování na škole. A to na základě písemné žádosti adresované ředitelce DMIŠJ.
    Protože se množí žádosti o snížení úplaty za přerušení ubytování z důvodu čtrnácti i vícedenní praxe, tak poskytujeme tuto informaci, která rozvíjí ustanovení obsažené v čl. 3 odst. 2 Směrnice ředitelky DMIŠJ ke stanovení úplaty za ubytování (viz. Dokumenty ke stažení).
    Předně platí zásada obsažená v novele §5 odst. 4 vyhl. 108/2005 Sb. vydané pod čís. 436/2010 Sb., že snížení úplaty se poskytuje za opakovanou nepřítomnost, tzn. musí být nejméně dvě za školní rok. Žádost se přitom podává už při prvním přerušení ubytování z důvodu organizace výuky na škole!
    Typické příklady, za něž lze žádat snížení úplaty: tří a vícedenní akce školy jako např. stáž, výlet, kurz, výcvik, souvislá praxe apod. - to vše samozřejmě mimo místo školy.
    A co nepatří mezi důvody ke snížení úplaty? Například udělí-li ředitel žákům volno z provozních důvodů nebo i k přípravě na maturitu a nepatří mezi ně ani svátky a prázdniny nebo osobní důvody žáka jako nemoc, rodinné události apod. Ale i souvislá 14ti denní praxe v místě bydliště (či umožňuje dojíždět), která je jedinou v průběhu jednoho škol. roku!
    V případě dlouhodobé nemoci, lázeňských pobytů apod. (min. 4 týdny) doporučujeme požádat o přerušení ubytování. Jde vlastně o proces ukončení ubytování s tím, že při nástupu odpadá podávání nové přihlášky, informování o podmínkách ubytování apod. Stačí upřesnit alespoň týden předem datum opětovného nástupu. Upozorňujeme, že tuto výjimku, která nemá oporu v legislativě činíme pouze ze zdravotních důvodů žáka nebo sociální situace plátce. Žádost o přerušení ubytování je třeba adresovat ředitelce DMIŠJ.
(vš)

28. června 2010
Proč došlo k přesunu některých žáků v příštím školním roce na jinou budovu?

     Hlavní příčinou je nižší objem mzdových prostředků ve školství. V zájmu ušetření platu jednoho zaměstnance je od 1.9.2010 budova na ul. Vocelova pouze dívčím domovem mládeže. Chlapci letos zde ubytovaní budou umístěni na Hradeckou a J. Masaryka tak, aby to měli zhruba stejně daleko do školy. Tím vzrostly nároky na chlapecká lůžka na Hradecké, kde bude od příštího škol. roku jedno chlapecké patro navíc. Je tomu tak i proto, že DMIŠJ uzavřel dohodu s hokejovým klubem o ubytování jeho hráčů ve věku středoškolské mládeže v blízkosti zimního stadionu. Hokejistům budou poskytovány ubytovací služby i o víkendech, čehož mohou využít jednotlivci i z jiných budov (zpočátku asi 5 lůžek, později více). V důsledku toho jsme byli nuceni ubytovat asi 15 chlapců z Hradecké na J. Masaryka. Vzhledem k tomu, že na J. Masaryka nejsou v blízkosti stravovací služby, tak je přednostně naplňován DM na Vocelově ul., kde je vlastní jídelna a také na Hradecké (ŠJ naproti). Přemístění na Vocelovku v důsledku uvedeného postihlo i několik děvčat z 2. ročníků SOŠ Stěžery. Celkově v důsledku klesající demografické křivky výrazněji poklesne počet ubytovaných v příštím škol. roce a tím dojde i ke snížení počtu zaměstnanců, což vyžaduje organizační změny, které se dotknou i ubytovaných žáků.
(vš)

15. září 2009
Proč nebylo moje dítě ubytováno na pokoji s kamarádem/kamarádkou, i když jsem o to žádal/-a v přihlášce? 

   Předně, jsme asi jediný DM v republice, který tuto rubriku na přihlášce má. Snažíme se vyhovět pokud možno všem, ale ne vždycky to jde. Proto také uvádíme v přihlášce, že "Vaše požadavky nemusí být uspokojeny z důvodů organizačních, výchovných nebo materiálně technických. Budeme s nimi ale pracovat a pokud to bude možné, tak vyhovíme."
    O jaké důvody vlastně jde?
- vnitřní zásady složení výchovných skupin, které respektují potřebu vychovatele, aby realizoval výchovný program nejvýše se dvěma ročníky (věkovými kategoriemi) - z toho plynou obtíže při požadavku na společné ubytování žáků např. 1. a 4. ročníku, ve výjimečných případech k tomuto řešení přistupujeme, žáci však zůstávají ve své výchovné skupině, ale ...;
- v zájmu kvalitní péče o majetek a z důvodů organizačních i výchovných máme zájem na tom, aby na jednom pokoji byli žáci pouze z jedné výchovné skupiny (společná organizace úklidu, pravidelná kontrola stavu majetku, účast na společné činnosti, nenarušování soukromí žáků denními a opakovanými návštěvami dvou vychovatelů atd.);
- na pokojích je příslušný počet lůžek (2 nebo 3) stěží lze uspokojit zájem o ubytování čtveřice; při rozmístění všech žáků na budově vždycky někdo "zbude";
- limitujícím faktorem je i maximální počet žáků ve výchovné skupině (33) a jejich rovnoměrné početní rozdělení do skupin;
- jistým organizačním limitem je systém umisťování žáků na budovy a počet lůžek pro chlapce a dívky;
- žáci, kteří spolu již bydleli a jeden podporoval druhého v lumpárnách "nemají nárok".
Mgr. Vlastimil Šíp

15. září 2009
Proč musejí ubytovaní žáci ukládat lůžkoviny do úložních prostorů válend? Není to hygienické. 

   Přijďte se podívat k čemu všemu jsou Vaše děti schopny použít postel! 
    Je to pro mnohé sedací nábytek, jídelní stůl, šatna na odkládání svršků, tašek, odpadků, válenda v plném smyslu slova a válení se na válendě v čemkoliv... Takže vlastně jde o udržení alespoň minimální hygieny lůžkovin, i když úložní prostory nevypadají vždycky vábně a čistě. Ubytovaní jsou schopni využít tento úložní prostor "do mrtě" - špinavé prádlo, boty, láhve s vodou, živá fretka (to je ze života!), odpadky ... Je na každém, aby si tento prostor udržoval v pořádku.
Mgr. Vlastimil Šíp

21.08.2019
Seznam přihlášených na adaptační pobyt
Seznam ke stažení v dokumentech ke stažení více informací »
06.06.2019
Rozmístění na budovy
Byla provedena uzávěrka přihlášek k ubytování a všichni přihlášení v termínu do 31. 5. 2019 byli umístěni na jednotlivá pracoviště DMIŠJ. Do 20. 6. nejpozději obdrží přihlášení žáci kompletní informace k ubytování. více informací »
11.02.2019
Přihlášky k ubytování
Přihlášku k ubytování ve škol. roce 2019/20 lze stáhnout ze stránky Dokumenty ke stažení více informací »