Informace o ubytování 2021/22

Informace

o ubytování 2021/22

Na této stránce najdete informace, které se vztahují bezprostředně k situaci, že potřebujete ubytovat v našem zařízení. Naše školské zařízení ubytovává žáky středních a studenty vyšších odborných škol. Ubytování je poskytováno i talentovaným žákům základních škol.  Pokud vám budou některé informace chybět, tak zkuste navštívit stránku Otázky a odpovědi.

Informace pro uchazeče o ubytování

Podmínkou přijetí do školského ubytovacího zařízení je studium na některé škole, která je součástí vzdělávací soustavy ČR (střední odborná škola, gymnázium včetně víceletého, speciální odborná škola, praktická škola, střední odborné učiliště, vyšší odborná škola nebo jazyková škola, výjimečně i základní škola). Nepatří sem např. instituce, které poskytují vzdělávací služby na základě živnostenského listu. Do internátu jsou zařazováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Prvním krokem k přijetí žáka nebo studenta VOŠ do domova mládeže nebo internátu je řádně vyplněná a podaná přihláška. Tiskopis přihlášky si lze vyzvednout také na našich pracovištích.

Ubytování se poskytuje vždy na období jednoho školního roku. Na ubytování v DM nemá žák střední školy nebo student vyšší odborné školy nárok.

Náležitě vyplněnou přihlášku je třeba doručit na adresu DMIŠJ (nikoliv do školy), a to buď osobně na kterékoliv ze tří pracovišť, poštou na adresu uvedenou na přihlášce (Vocelova 1469/5), prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky: 49mybsp. Také ji lze poslat prostřednictvím elektronické komunikace (oskenované obě strany přihlášky ve formátu PDF) e-mailem na adresu: prihlaska@dmhk.cz. Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném školským ubytovacím zařízením.

Poté následuje proces rozmístění žáků na jedno ze tří pracovišť dle spádovosti škol. Bližší informace k rozmisťování žáků jsou popsány na stránce Otázky a odpovědi a také ve  Vnitřním předpisu k umísťování žáků a studentů v Domově mládeže, internátu a školní jídelně, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 ve školním roce 2020/21.

Pokud je přihláška podána po uzávěrce přijímacího řízení (zpravidla do 31. 5. 2021, u žáků prvních ročníků do 15. 6. 2021) nebo i v průběhu školního roku, vyřízení žádosti o ubytování by nemělo překročit 15 dnů od doručení přihlášky. V těchto případech může nastat situace, že lůžková kapacita pracoviště, kde jsou ubytování žáci stejného ročníku a školy, bude naplněna. Žák je umístěn tam, kde je volno s možností pozdějšího přestěhování.

Žák nebo student, který podává přihlášku do domova mládeže či internátu v řádném termínu, nedokládá k ní potvrzení o studiu. Toto potvrzení bude řešeno ve spolupráci se školou, kterou žák nebo student navštěvuje. Pokud však žák požaduje umístění do domova mládeže nebo internátu v průběhu školního roku, dokládá potvrzení o studiu na příslušné škole spolu s přihláškou do domova mládeže nebo internátu.

INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽÁKY A STUDENTY

Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitelka na webových stránkách www.dmhk.cz a současně budou vyvěšeny na úřední desce DMIŠJ Hradec Králové. Uchazeči vystupují pod evidenčními čísly, která jsou uvedena v rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o přijetí k ubytování je zasláno zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi na e-mailovou adresu, kterou označil v přihlášce jako doručovací nebo do datové schránky. Součásti rozhodnutí o přijetí jsou základní informace o platebních podmínkách a cenách služeb, informace ke stravování a nástupu k ubytování a další informace. Přílohou je Vnitřní řád a tiskopisy (souhlasného prohlášení zákonných zástupců a zletilých žáků, udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů a darovací smlouva). Nepřijatým uchazečům o ubytování bude rozhodnutí zasláno písemně.

Jestliže je podána přihláška k ubytování krátce před požadovaným nástupem (14 dnů a méně), lze předání písemných informací dohodnout jiným způsobem (např. při osobní návštěvě zákonného zástupce žáka či žáka samotného anebo pomocí e-mailu. 

Datum nástupu konkrétního žáka či studenta je obsaženo v rozhodnutí ředitelky k přijetí k ubytování. Jestliže žák nemůže v daném termínu nastoupit, je nutno to neprodleně oznámit telefonicky nebo e-mailem recepční službě na budově, kam byl žák přijat k ubytování, s uvedením důvodu.

V den nástupu se ubytovaný žák či student ohlásí v recepci na výše uvedené adrese pracoviště a svému vychovateli předá Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka, Udělení souhlasu s poskytnutím osobních údajů a dokladovou fotografii na průkazku žáka a nově ubytovaní jednu fotografii navíc (do osobního spisu).

Souhlasným prohlášením dokládají zákonní zástupci nebo zletilí žáci, že si jsou vědomi všech podmínek ubytování v DM vč. podání dalších důležitých informací k výchově. Plnoletí žáci vyplní prohlášení sami. Udělení souhlasu s poskytnutím osobních údajů může poskytnout sám žák, který dovršil 15 let.

Požadavky na vybavení přijatých žáků a studentů: domácí obuv (ne tenisky, botasky), oblečení pro volný čas a sportovní činnost, pyžamo, hygienické potřeby, ručníky, jídelní příbor, ramínka na ošacení, pravidelně užívané i běžné léky (DM je nemůže poskytovat). Později lze přivézt např. jídelní nádobí (podle způsobu vlastního stravování – čajové kuchyňky jsou vybaveny jen základním nádobím) nebo vlastní elektrické spotřebiče.

Dle aktuální epidemiologické situace budou žáci a studenti před nástupem do školského zařízení seznámeni se zvýšenými bezpečnostními opatřeními pro pobyt žáků v DM vzhledem k zabránění šíření nemoci COVID-19, příp. dalších infekčních onemocnění.

Vlastní elektrické spotřebiče lze používat v souladu zejména s Vnitřním řádem DMSměrnicí o užívání vlastních elektrických spotřebičů za poplatek stanovený Směrnicí ke stanovení poplatků žáků.

Organizace života v DMIŠJ, práva a povinnosti ubytovaných jsou určeny Vnitřním řádem DMIŠJ, který je přílohou rozhodnutí o přijetí žáka. Upozorňujeme, že obsahuje i zákonná práva a povinnosti žáků, ale i rodičů.

ÚPLATA ZA UBYTOVÁNÍ

Před nástupem k ubytování musí být uhrazena první záloha. Z ní jsou hrazeny náklady za školské služby (ubytování příp. stravování) za první měsíc pobytu. Její včasnou úhradu chápeme jako potvrzení zájmu o ubytováníSplatnost všech dalších měsíčních záloh je vždy k 15. v měsíci. Lze hradit i několik měsíčních záloh jedním příkazem, ale vždy předem.

Současně je nutné zvlášť uhradit jednorázovou vratnou zálohu na drobné výdaje (např. škody na majetku, ztráta čipu, poštovné, úroky z prodlení) ve výši 200 Kč také před nástupem na ubytování na stejné číslo účtu jako u měsíčních záloh. Bližší informace k platbám najdete na stránce Ceník služeb.

Při nástupu do DM každý žák obdrží ke svému evidenčnímu číslu PIN, pomocí kterého se může přihlásit na webové stránky: http://platby.dmhk.cz/. ke svému aktuálnímu stavu na osobním účtu (platby zas školské služby).

Výše úplaty, podmínky snížení úplaty, platební podmínky a způsob ukončení ubytování ve vztahu ke stanovení výše předpisu úplaty jsou stanoveny ve Směrnici ke stanovení úplaty za ubytování v DMIŠJ.

Podle prováděcí vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění, může ředitelka DMIŠJ ukončit ubytování žákovi, který opakovaně neuhradí stanovenou měsíční úplatu za poskytnuté školské služby.

Pro žáky ubytované na pracovištích Hradecká a J. Masaryka DMIŠJ stravování nezajišťuje. Žáci se mohou samostatně registrovat k odběru stravy ve školní jídelně v ulici Hradecká 1219, tel. 495 511 046  www.jídelnahradecka.cz .

Bližší informace ke stravování na pracovišti Vocelova najdete na webové stránce: https://dmhk.cz/jídelna.

Věříme, že se Vám bude v našem zařízení líbit a budete s poskytovanými službami spokojeni.

info@dmhk.cz

Pro více informací stačí napsat

495 540 060

Pro více informací stačí zavolat