Školní asistent

Mgr. Vladimír Štěpánek

Školní asistent - personální podpora DM

Školní asistent není pedagogickým pracovníkem. Školní asistent vykonává např. následující činnosti:

 • Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při
  přípravě na vyučování spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou pracovního
  prostředí, motivaci k učení, poskytování formativní zpětné vazby žákovi, podporu při přípravě na
  školní práci. Tyto činnosti provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných
  zástupců žáka.
 • Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a DM spočívající např. v aktivitách
  vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků
  a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou; zprostředkovává rodině informace o školní
  úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat. Pomáhá v překonávání bariér mezi DM
  a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního
  prostředí. Činnosti v rodině provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných
  zástupců žáka.
 •  Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Podporuje přípravu žáka na výuku,
  rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na školní práci, podporuje rozvoj
  nadání žáka v aktivitách nad rámec školní výuky. Pomáhá v zajišťování výjezdů DM
 • Pozice školního asistenta není uvedena v zákoně o pedagogických pracovnících
  a s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci se žáky se speciálními vzdělávacími
  potřebami.
 • Poskytuje např. organizační činnosti při zajištění školního stravování pro žáky (komunikace se
  školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.), podporuje žáků při
  manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. Podporu žákům poskytuje
  vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka.
 • Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga při
  vzdělávání i mimo něj, podle potřeb pedagoga školní asistent zajišťuje i podpůrné
  administrativní a organizační činnosti. Účelem asistentovy podpory v oblasti administrativních
  a organizačních úkonů je, aby pedagog získal více času na vlastní individuální práci s žáky. Tyto
  podpůrné činnosti ale nejsou hlavní pracovní náplní asistenta.

Tato pozice je financována z OPPVV 65 z projektu Podpora vzdělávání na domově mládeže v rámci výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR