Provoz DMIŠJ od 1.9.2020

Informace k ubytování v domově mládeže od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID-19

·  Školské zařízení zahájí ve školním roce svou činnost v plném rozsahu, v souladu se školskými právními předpisy a zvýšenými hygienickými opatřeními.

·      Vstup do DM je umožněn pouze ubytovaným žákům. Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budov bude omezen. Výjimka bude udělena 1 zákonnému zástupci nově nastupující/ho žákyně/žáka, který bude moci, při příjezdu, po co nejkratší dobu vypomoci s nastěhováním do pokoje.   

·         Osoby s příznaky infekčního onemocnění COVID-19 nesmí do DM vstupovat.

·    Roušky pro žáky i zaměstnance ve společných prostorách DM budou povinné jen v případě, že se na semaforu v našem regionu rozsvítí oranžová, tedy II. stupeň pohotovosti. Doporučujeme tedy žáky vybavit od 1. září rouškami. DM nemá povinnost roušky žákům poskytovat, vydat je může ve výjimečných případech. 

·         Na každé budově je vyčleněn prostor určený pro dezinfekci použitých roušek.

·         Žáci musí neprodleně oznámit (vychovateli, hlavní službě, recepci) zdravotní obtíže. 

·         Pro případy podezření na onemocnění je na každé budově izolační pokoj, kam je žák umístěn. Neprodleně jsou rodiče požádání o      vyzvednutí si svého dítěte a informování KHS.

·         Společenské místnosti nebo odborné pracovny jsou používány zejména pro aktivity jednotlivých výchovných skupin pod vedením      vychovatele. Vhodné dodržovat odstupy. 

·         Jsou omezeny vzájemné návštěvy žáků na pokojích.

·         Žáci se musí přezouvat a ukládat boty do botníku, poté neprodleně použít dezinfekci na ruce.

·         Pro ubytované bude připraven časový rozpis pro používání společných sprch, pokud nejsou součástí pokojů.

·      Provoz ve školní jídelně bude organizován tak, aby se zajistil co nejmenší kontakt různých výchovných skupin. Před vstupem do   školní jídelny si žáci umyjí ruce, použijí dezinfekci a dodržují stanovené rozestupy. Pokrmy či balíčky vydává personál školní jídelny   včetně čistých příborů.

·  Pokud je změněný zdravotní stav žáka (přetrvávající kašel, chronická rýma apod.) projevem chronického nebo alergického onemocnění, může v DM pobývat pouze v případě, že předloží o tom potvrzení od lékaře.

 

Úplata za vzdělávání a stravování, poplatek za ubytování

  • Pokud je určitému žákovi/studentovi nařízena karanténa a DM není uzavřen, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost v DM a úplata       za školské služby se hradí.
  • Úplata za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci vyučování opakovaně nebude ve školském                 zařízení. Rozhodnutí o přiměřeném snížení je v kompetenci ředitele (odpočty po dnech fixní částkou). Úplata za ubytování na internátě     se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.
  • Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

Manuál MŠMT

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19

Plakát MZD

Současně platný postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocnění COVID-19 ve školách nastat

Pokyn Ředitelky

Pokyn ředitelky DMIŠJ k ochraně zdraví a provozu domova mládeže a internátu ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19