Prevence a poradenství

Speciální pedagožka, kariérová poradkyně a metodička prevence

Mgr. Markéta Pešťáková​

e-mail: pestakova@dmhk.cz

Konzultační hodiny

Vocelova: pondělí 13,00 - 19,00 hodin
Hradecká: úterý 13,00 - 18,30
J. Masaryka: středa 14,00 - 18,30 hodin

V rámci projektu Podpora vzdělávání na domově mládeže výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR na našem zařízení poskytujeme služby školní speciální pedagožky a kariérové poradkyně. Dále v našem zařízení působí metodička prevence. Tyto pozice zajišťuje Mgr. Markéta Pešťáková.

Školní speciální pedagožka diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Dále také spolupracuje na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro žáky. 

Kariérová poradkyně působí jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace. Doporučuje vhodné informační zdroje a poradenské subjekty. Připravuje žáky na pracovní pohovor, konzultuje zpracování CV. Pomáhá najít potenciál každého žáka. Podporuje žáky s podpůrnými opatřeními a se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ohrožené předčasným ukončení studia

Metodička prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Kontroluje realizaci preventivního programu. Metodicky vede vychovatele v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.). Poskytuje poradenské služby žákům  s rizikem či projevy sociálně patologického chování a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). Spolupráce se skupinovými vychovateli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a výchovných skupin a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů na DM.