Pro zájemce o ubytování

Nacházíte se zde:  »  Pro zájemce o ubytování

Na této stránce najdete informace, které se vztahují bezprostředně k situaci, že potřebujete ubytovat v našem zařízení. Naše školské zařízení ubytovává žáky středních a studenty vyšších odborných škol. Ubytování je poskytováno i talentovaným žákům základních škol. Zájemci o krátkodobé ubytování, kteří nesplňují podmínku studia na uvedeném druhu školy najdou informace na stránce Služby pro veřejnost. Pokud vám budou některé informace chybět, tak zkuste navštívit stránku Otázky a odpovědi.

K odpovědnému podání žádosti o ubytování (přihlášky) doporučujeme seznámit se s následujícími dokumenty: přihláška do DM, Podmínky ubytování a stravování a pokyny k nástupu do DM, souhlasné prohlášení zákonných zástupců nebo zletilých žáků, Vnitřní řád domova, darovací smlouva. Zde je k nahlédnutí propagační leták (2019).


Jak probíhá přijetí žáka k ubytování v DMIŠJ?

1) Předpokladem k tomu, aby se domov začal zabývat Vaší žádostí o ubytování, je podání přihlášky. Její tiskopis najdete též na stránce Dokumenty ke stažení - pozor na školní rok! Tiskopis přihlášky si lze vyzvednout na našich pracovištích a v elektronické podobě byla přihláška zaslána i spádovým školám (je však na nich, zda ji poskytnou svým žákům).
Přihlášku je třeba doručit na adresu DMIŠJ (nikoliv do školy!), a to buď osobně na kterékoliv ze tří pracovišť, nebo poštou na adresu Vocelova 1469/5 (uvedena na přihlášce) a v případě, že ubytování spěchá, tak lze poslat naskenované obě strany přihlášky ve formátu PDF e-mailem na adresu: prihlaska@dmhk.cz

2) Termíny:
- přihlášku na nový školní rok je nutné podat do 31. května, poté následuje proces rozmístění žáků na jedno ze tří pracovišť - přístupy k rozmisťování jsou popsány na stránce Otázky a odpovědi; sdělení o přijetí a veškeré informace k podmínkám a nástupu k ubytování obdrží přihlášení do konce června;
- pokud je přihláška podána po uzávěrce 31.5. nebo i v průběhu školního roku, tak doba vyřízení žádosti o ubytování závisí od ústní či telefonické dohody o uvažované termínu nástupu žáka k ubytování, neměla by však překročit 15 dnů od doručení přihlášky; při umisťování na jedno ze tří pracovišť se snažíme postupovat podle vnitřních pravidel, z nichž to hlavní je - žáci jednoho ročníku ze stejné školy na jednu budovu - ale po uzávěrce přihlášek může být lůžková kapacita konkrétní budovy už obsazena a žák je umístěn tam, kde je volno.

3) Informace pro ubytované
Je-li přihláška kladně vyřízena, tak je zákonnému zástupci žáka poslána poštovní zásilka na adresu, kterou označil v přihlášce jako doručovací, ve které nalezne - průvodní dopis obsahující základní informace o platebních podmínkách a cenách služeb, informace ke stravování a nástupu k ubytování, kontaktní údaje a další informace. Přílohou je Vnitřní řád a tiskopisy souhlasného prohlášení a darovací smlouvy.
Jestliže je podána přihláška k ubytování krátce před požadovaným nástupem (14 dnů a méně), nebo dohodne-li se žadatel o ubytování s koordinátorem přijímání na jiné formě předání písemných informací, tak jsou písemnosti předány buď při osobní návštěvě zákonného zástupce žáka (nebo i žáka samotného) anebo je k přenosu informací použita elektronická pošta (e-mail). 

4) Úplata za ubytování
Před vlastním nástupem k ubytování musí být uhrazena první záloha na ubytování, tzv. jistina, která se vždy skládá v plné výši předepsané měsíční zálohy, a to i když žák nastupuje k ubytování v průběhu měsíce. Úplata snížená o "neubytované dny" v měsíci nástupu se mu předepíše jako druhá v pořadí. Její výše a splatnost je obvykle uvedena ve sdělení o přijetí k ubytování. Pokud žák nastupuje po 10. v měsíci (tj. den splatnosti zálohy na následující měsíc), tak hradí současně jak jistinu, tak i poměrnou část měsíční zálohy ode dne nástupu do posledního v měsíci.  

21.08.2019
Seznam přihlášených na adaptační pobyt
Seznam ke stažení v dokumentech ke stažení více informací »
06.06.2019
Rozmístění na budovy
Byla provedena uzávěrka přihlášek k ubytování a všichni přihlášení v termínu do 31. 5. 2019 byli umístěni na jednotlivá pracoviště DMIŠJ. Do 20. 6. nejpozději obdrží přihlášení žáci kompletní informace k ubytování. více informací »
11.02.2019
Přihlášky k ubytování
Přihlášku k ubytování ve škol. roce 2019/20 lze stáhnout ze stránky Dokumenty ke stažení více informací »