Informace o ubytování 2022/23

Informace

o ubytování 2022/23

Na této stránce najdete informace, které se vztahují bezprostředně k situaci, že potřebujete ubytovat v našem zařízení. Naše školské zařízení ubytovává žáky středních a studenty vyšších odborných škol. Ubytování je poskytováno i talentovaným žákům základních škol.  Pokud vám budou některé informace chybět, tak zkuste navštívit stránku Otázky a odpovědi.

Informace pro uchazeče o ubytování ve školním roce 2022/23

Podmínkou přijetí do školského ubytovacího zařízení je studium na škole, která je součástí vzdělávací soustavy ČR (střední odborná škola, gymnázium včetně víceletého, speciální odborná škola, praktická škola, střední odborné učiliště, vyšší odborná škola nebo jazyková škola, výjimečně i základní škola). Nepatří sem např. instituce, které poskytují vzdělávací služby na základě živnostenského listu.

Do internátu jsou zařazováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou pro jejich přijetí je doložení doporučení školského poradenského zařízení, že vyžadují speciální péči formou podpůrných opatření dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Ubytování se poskytuje vždy na období jednoho školního roku s výjimkou hlavních prázdnin. Na ubytování v DM nemá žák střední školy nebo student vyšší odborné školy právní nárok.

Podmínky pro umístění žáka nebo studenta vyšší odborné školy do DM

  • Náležitě vyplněná a podaná přihláška k ubytování – přihláška zde ke stažení, kterou podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák či student.

Vyplněnou přihlášku je třeba doručit na adresu DMIŠJ (nikoliv do školy) do 31. 5. 2022, a to buď osobně na kterékoliv ze tří pracovišť, poštou na adresu uvedenou na přihlášce (Vocelova 1469/5), prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky: 49mybsp.

Také ji lze poslat prostřednictvím elektronické komunikace (oskenované obě strany přihlášky ve formátu PDF) e-mailem na adresu: [email protected]. s následným doručením originálu (podpis) v listinné podobě nejpozději v den nástupu do DM. Přihláška musí být podána vždy na tiskopisu vydaném DMIŠJ.

Poté následuje proces rozmístění žáků na jedno ze tří pracovišť podle podmínek stanovených ve, Vnitřním předpisu k rozmisťování žáků a studentů v DMIŠJ ve školním roce 2022/23 ke stažení zde. Bližší informace k umisťování žáků jsou také popsány na stránce Otázky a odpovědi (hypertextový odkaz).

Ředitelka zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách www.dmhk.cz. Uchazeči o ubytování vystupují pod evidenčními čísly, která obdrží spolu s dalšími informacemi v rozhodnutí o přijetí. Předpokládaný termín vydání a elektronického doručení rozhodnutí k ubytování je do 1. 7. 2022. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně.

Pokud je přihláška podána po uzávěrce přijímacího řízení, tj. po 31. 5. 2022 nebo i v průběhu školního roku, vyřízení žádosti o ubytování by nemělo překročit 10 dnů od doručení přihlášky. V těchto případech může nastat situace, že lůžková kapacita pracoviště, kde jsou ubytování žáci stejného ročníku a školy, bude naplněna. Žák je umístěn tam, kde je volno s možností pozdějšího přestěhování.

TERMÍN NÁSTUPU K UBYTOVÁNÍ

Termín nástupu k ubytování pro školní rok 2022/23 je ve středu 31. 8. 2022 od 15 do 19 hod. nebo následující den do 17 hod. Dodatečně přijatým bude upřesněn v rozhodnutí ředitelky o přijetí k ubytování. Odstoupení od žádosti k ubytování nebo odklad nástupu je třeba oznámit recepční službě na budově určené k ubytování.

V den nástupu se ubytovaný žák ohlásí v recepci na výše uvedené adrese pracoviště a svému skupinovému vychovateli předá:

  • Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka či studenta. Tímto prohlášením dokládají zákonní zástupci nebo zletilí žáci či studenti, že si jsou vědomi všech podmínek ubytování v DM vč. podání dalších důležitých informací k výchově.
  • Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (udělení souhlasu může poskytnout sám žák, který dovršil 15 let). Nedokládají ho ti žáci, kteří mají platný souhlas z předchozího ubytovacího období.
  • Dokladové fotografie odpovídající aktuální podobě o velikosti 3,5 x 4,5 cm (stávající žáci 1 x na průkazku žáka, noví žáci 2 x do osobního spisu žáka).
  • Pokud škola DM nepotvrdí přijetí žáka k vzdělávání na základní, střední a vyšší odborné škole, tak bude požadavek na doložení potvrzení o studiu přenesen na zákonné zástupce nebo zletilého žáka.
  • Zaplacená úhrada za ubytování příp. stravování (na pracovišti Vocelova).

Požadavky na vybavení žáků: domácí obuv (ne tenisky, botasky), oblečení pro volný čas a sportovní činnost, pyžamo, hygienické potřeby, ručníky, jídelní příbor, ramínka na ošacení, pravidelně užívané i běžné léky (DM je nemůže poskytovat). Později lze přivézt např. jídelní nádobí podle způsobu vlastního stravování (čajové kuchyňky v DM jsou vybaveny jen základním nádobím) nebo povolené vlastní elektrické spotřebiče.

INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽÁKY A STUDENTY

Rozhodnutí o přijetí k ubytování je zasláno elektronicky zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi na e-mailovou adresu, kterou označil v přihlášce jako doručovací. Součástí rozhodnutí o přijetí jsou základní informace o platebních podmínkách a cenách služeb, informace ke stravování a nástupu k ubytování a další informace. Přílohou je Vnitřní řád a výše uvedené tiskopisy, které ubytovaný odevzdává při nástupu do DM.

Jestliže je podána přihláška k ubytování krátce před požadovaným nástupem (14 dnů a méně), lze předání písemných informací dohodnout jiným způsobem (např. při osobní návštěvě zákonného zástupce žáka či žáka samotného anebo pomocí e-mailu. 

 

ÚPLATA A UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Před vlastním nástupem k ubytování musí být uhrazena první záloha na ubytování, která je splatná vždy před nástupem na ubytování. Z ní jsou hrazeny náklady za školské služby za první měsíc pobytu. Její včasnou úhradu chápeme jako potvrzení zájmu o ubytování. Splatnost všech dalších měsíčních záloh je vždy k 15. v měsíci. Lze hradit i několik měsíčních záloh jedním příkazem, ale vždy předem.

Výše úplaty za ubytování pro školní rok 2022/23 je stanovena ve výši 1 500,- Kč měsíčně. První zálohu je třeba uhradit do 31. 7. 2022, protože ji chápeme jako potvrzení vážného zájmu o ubytování. Bližší podrobnosti k úplatě, podmínkám jejího příp. snížení úplaty, platebním podmínkám a způsobu ukončení ubytování ve vztahu k výši předpisu úplaty jsou stanoveny ve Směrnici ke stanovení úplaty za ubytování v DMIŠJ ke stažení zde .

Současně je před nástupem do DM nutné uhradit jednorázovou vratnou zálohu na drobné výdaje (např. škody na majetku, ztráta čipu, poštovné, úroky z prodlení) ve výši 200 Kč. Bližší informace k platbám najdete na stránce Ceník služeb.

Při nástupu do DM každý žák obdrží ke svému evidenčnímu číslu PIN, pomocí kterého se může přihlásit na webové stránky: http://platby.dmhk.cz/ ke svému aktuálnímu stavu na osobním účtu. Přihlášení probíhá pomocí evidenčního čísla (osobního číslo) žáka a PINU.

Podle prováděcí vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních v platném znění, může ředitelka DMIŠJ ukončit ubytování žákovi, který opakovaně neuhradí stanovenou měsíční úplatu za poskytnuté školské služby.

K odběru stravy ve školní jídelně na pracovišti Vocelova se žáci přihlašují prostřednictvím „Přihlášky ke stravování“, která je přílohou rozhodnutí o přijetí na DM. Stravování ubytovaným nemůže být poskytnuto, pokud nebude mít žák na účtu disponibilní částku na stravování (úhrada nákladů na ubytování má vždy přednost). Celkovou výši měsíční zálohy si můžete zkalkulovat sami podle cen využívaných služeb. Ceny jídel pro školní rok 2022/23 budou aktualizovány na webových stránkách v průběhu měsíce května 2022.

Pro žáky ubytované na pracovištích Hradecká a J. Masaryka DMIŠJ stravování nezajišťuje. Žáci se mohou samostatně registrovat k odběru stravy ve školní jídelně v ulici Hradecká 1219, tel. 495 511 046, www.jídelnahradecka.cz . Bližší informace najdete stránce Stravování.

Vlastní elektrické spotřebiče lze používat v souladu zejména s Vnitřním řádem DM, Směrnicí o užívání vlastních elektrických spotřebičů a za poplatek stanovený Směrnicí ke stanovení poplatků žáků.

Organizace života v DMIŠJ, práva a povinnosti ubytovaných jsou určeny Vnitřním řádem DMIŠJ, který je přílohou rozhodnutí o přijetí žáka. Upozorňujeme, že obsahuje i zákonná práva a povinnosti žáků, ale i rodičů.

Věříme, že se Vám bude v našem zařízení líbit a budete s poskytovanými službami spokojeni.

[email protected] , [email protected]

Pro více informací stačí napsat

495 540 060

Pro více informací stačí zavolat

Přihláška k ubytování
školní rok 2022/23

Zde si můžete stáhnout přihlášku k ubytování na školní rok 2022/23 ve formátu PDF

Vnitřní předpis k umisťování žáků

Zde si můžete stáhnout vnitřní předpis k umisťování žáků

Směrnice k stanovení úplaty za ubytování

Zde si můžete stáhnout směrnici ke stanovení úplaty za ubytování