Informace o pracovišti

Domovní

poradenské pracoviště

V rámci projektu I-KAP KHK II je nově, jako pilotní projekt Součástí DMIŠJ Hradec Králové domovní poradenské pracoviště zajišťující bezplatné poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Cíle poradenského pracoviště

 • zkvalitnit psychosociální klima ve školském zařízení
 • pracovat se subjekty školského zařízení a žáky, kteří nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s prospěchovými problémy a vytvořit předpoklady pro jejich snižování
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených s pobytem a soužitím ve školském zařízení
 • sledovat účinnost preventivních programů a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
 • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření vzdělávacího     programu i individuálních vzdělávacích cílů
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením
 • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízením

Potřebnost poradenského pracoviště

 • více než 630 ubytovaných žáků z 25 škol (zejména středních škol a středních odborných učilišť, výjimečně základních škol a také žáků se   speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) ve školském zařízení mimo primární rodiny se ztrátou soukromí a vysokými     nároky  na adaptaci a soužití v rámci stanoveného režimu školského zařízení
 • nárůst žáků s psychiatrickou diagnózou a psychickými obtížemi, či dalšími specifickými potřebami v populaci, tedy i ve školském           zařízení
 • podpora pedagogů
 • podpora rodičů
 • individuální podpora žáků
 • depistáž, řešení a předcházení sociálně-patologickým jevům
 • předcházení školní neúspěšnosti (adaptace na prostředí, větší tlak na vytvoření studijního stylu v rámci přípravy na vyučování mimo       primární rodinné prostředí)
 • zvyšování adaptačních kompetencí u žáků (soužití ve výchovné skupině, v mikro skupině, zdravá interakce mezi žáky, přiměřená     sebereflexe)

Rychlý kontakt

[email protected]
více kontaktů v sekci poradenský tým

Plakát povinné publicity

V tomto dokumentu naleznete plakát k povinné publicitě

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby v domovním poradenském zařízení

„Spolufinancováno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.“