Přijímací řízení 2022/23

Přijímací řízení 2022/23

Rozhodnutí o přijetí k ubytování v DMIŠJ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23 K DATU 29. 6. 2022

Níže naleznete dokument ROZHODNUTÍ  o přijetí žáků a studentů k umístění do domova mládeže a internátu ve školním roce 2022/23.

Seznam žáků je vydán k datu 29. 6. 2022. Do tohoto dne bylo všem přihláškám k ubytování vyhověno, tedy všichni žáci, kteří podali přihlášku jsou přijati. 

Stávající žáci obdrželi rozhodnutí o přijetí osobně, novým žákům bylo odesláno poštou dne 29. 6. 2022 na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. 

Aktuálně máme k dispozici již jen 41 volných lůžek.

ředitelka DMIŠJ Mgr. Sylva Nekolová

Rozhodnutí o přijetí 2022/23

Zde naleznete seznam přijatých uchazečů pod evidenčními čisly

Přesuny žáků - vyjádření

Přesuny žáků - vyjádření

Vyjádření k umístění žáků a studentů na jednotlivá pracoviště DMIŠJ, Hradec Králové ve školním roce 2022/23

Prováděcí vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném zněni uvádí, že ubytování se žákům a studentům poskytuje vždy na období jednoho školního roku a není nárokové.

Po uzavření přijímacího řízení ke dni 31. 5. 2022 dochází k rozmisťování žáků a studentů na jednotlivá pracoviště školského zařízení, která mají srovnatelné podmínky, platí na nich stejná pravidla i denní režim a všechny pokoje jsou zařazeny do 1. kategorie.

Prioritním pravidlem je, aby žáci jedné školy a jednoho ročníku (příp. studijního oboru) byli umístěni na stejném pracovišti. Důvody jsou studijní (možnost spolupráce při přípravě na vyučování) a sociální (snadnější navazování vztahů na základě známosti ze školy i snadnější adaptace na podmínky života v DM těch nejmladších).

Naší snahou také je, aby žáci neměli z DM daleko do školy nebo aspoň na dopravní spoj. Dále se snažíme již ubytované žáky umisťovat na stejné pracoviště jako v minulém školním roce. Tato pravidla však nejsme schopni dodržet v případě překročení kapacity k ubytovaní na některé z budov.

K této situaci došlo bohužel letos. Z důvodu velkého nárůstu počtu nově ubytovaných jsme museli žáky dvou škol (OA a SION) umístit na jinou budovu, než tomu bylo dosud. Vzdálenost těchto škol od DM, kde mají být žáci nově ubytováni je kratší než 2 km.

Děkujeme za pochopení a věříme, že i nadále budete s našimi službami spokojeni.

ředitelka DMIŠJ Mgr. Sylva Nekolová

INTRExpo2022

INTRExpo2022

11. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY UMĚLECKÉ TVOŘIVOStI ŽÁKŮ UBYTOVANÝCH V DOMOVĚ MLÁDEŽE , INTERNÁTUA ŠKOLNÍ JÍDELNY HRADEC KRÁLOVÉ, VOCELOVA 1469/5

26. 4. - 28. 4. 2022 GALERIE U PŽÍVOZU PŘI VE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

Ubytování v DM 2022/23

Ubytování v DM 2022/23

Výzva k podání přihlášky k ubytování
na školní rok 2022/23 do 31. 5. 2022

Vyplněnou přihlášku je třeba doručit na adresu DMIŠJ (nikoliv do školy) do 31. 5. 2022, a to buď osobně na kterékoliv ze tří pracovišť, poštou na adresu uvedenou na přihlášce (Vocelova 1469/5), prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky: 49mybsp. Také ji lze poslat prostřednictvím elektronické komunikace (oskenované obě strany přihlášky ve formátu PDF) e-mailem na adresu: [email protected] . S následným doručením originálu (podpis) v listinné podobě nejpozději v den nástupu do DM. Přihláška musí být podána vždy na tiskopisu vydaném DMIŠJ.

Přihláška k ubytování
školní rok 2022/23

Zde si můžete stáhnout přihlášku k ubytování na školní rok 2022/23 ve formátu PDF